Educació Secundària – dels 12 als 16 anys

L’ESO és una etapa obligatòria a la qual els alumnes accedeixen un cop acabats els estudis de Primària. Aquesta etapa contribueix a desenvolupar les habilitats i competències bàsiques dels nostres alumnes perquè esdevinguin persones preparades per afrontar els diferents camins que se’ls presenten un cop acabats aquests estudis obligatoris.

Objectius

 • Transmetre a tots els alumnes els elements bàsics de la cultura en el marc d’un desenvolupament personal complert.

 • Adquirir els conceptes, les habilitats, les actituds i els valors que els condueixin a l’autonomia individual i a la construcció de la pròpia personalitat, per tal de ser capaços d’assumir els seus deures i exercir els seus drets.

 • Preparar-los per a la incorporació a la vida activa o accedir a la educació secundària postobligatòria.

Oferta escolar

 • 13 unitats i 390 places escolars.

Currículum

L’ESO consisteix en 4 cursos. Durant aquests el currículum consta de matèries comunes, específiques o optatives, treball de síntesi o projecte de recerca (treball transversal) i activitats complementàries:

1r ESO

MATÈRIES COMUNES

HORES

OPTATIVES

HORES

Llengua Catalana

3

Alemany

2

Llengua Castellana

3

Francès

2

Matemàtiques

3

Repassem les matemàtiques

2

Biologia i Geologia

3

Young Scientists (anglès)

2

Ciències Socials

2

Iniciació als esports col·lectius

2

Ciències Socials AICLE (anglès)

1

Taller de Reciclatge

2

Plàstica

2

English Theater

2

Anglès

3

Comprensión escrita en Lengua Castellana

2

Música

2

TREBALL DE SÍNTESI

35 hores / curs

Tecnologia

2

 
 

Robòtica

1

 
 

Religió

1

 
 

Tutoria

1

 
 

2n ESO

COMUNES HORES OPTATIVES HORES
Llengua Catalana 3 Alemany 2
Llengua Castellana 3 Francès 2
Matemàtiques 4 Repassem les matemàtiques 2
Física i Química 3 Ampliació de matemàtiques 2
Ciències Socials 2 English Theather 2
Ciències Socials AICLE 1 Expresión en Lengua Castellana 2
Anglès 4 Tennis taula 2
Música 2 Comprensió escrita en Català 2
Tecnologia 2 TREBALL DE SÍNTESI 35 hores / curs
Robòtica 1    
Religió 1    
Tutoria 1    

 

3r ESO

COMUNES HORES OPTATIVES HORES
Llengua Catalana 3 Alemany 2
Llengua Castellana 3 Francès 2
Matemàtiques 4 Emprenedoria 2
Física i Química 2 Ampliació de matemàtiques 2
Biologia i Geologia 2 English Theater 2
Ciències Socials 2 Expresión en Lengua Castellana 2
Ciències Socials AICLE (anglès) 1 Aprenentatge i Servei 2
Anglès 4 Cultura Clàssica 2
Plàstica 2 TREBALL DE SÍNTESI 35 hores / curs
Tecnologia 2    
Robòtica 1    
Religió 1    
Tutoria 1    

4t ESO

Els alumnes de 4t d’ESO han de cursar totes les matèries comunes i l’activitat complementària i han d’escollir 3 matèries optatives depenent de l’itinerari de batxillerat i l’opció de mòduls que vulguin cursar. Abans d’escollir les matèries l’escola ofereix una orientació a alumnes i famílies per garantir una decisió correcta i adaptada a les diferents necessitats.

COMUNES HORES OPTATIVES HORES
Llengua Catalana 3 Alemany 3
Llengua Castellana 3 Francès 3
Matemàtiques 4 Informàtica 3
Ciències Socials 2 Filosofia 3
Ciències Socials AICLE (anglès) 1 Dibuix Tècnic 3
Anglès 4 Tecnologia / Robòtica 3
Ètica 1 Física i Química 3
Religió 1 Biologia i Geologia 3
Tutoria 1 ACTIVITAT COMPLEMENTÀRIA  
    Tecniques d’Estudi 1
    PROJECTE DE RECERCA 35 hores / curs

Competències a assolir durant l’etapa

 • COMPETÈNCIES TRANSVERSALS:

. Competència comunicativa lingüística i audiovisual: Domini oral i escrit de les llengües i del llenguatge audiovisual.. Competència artística i cultural: conèixer, comprendre, apreciar i valorar críticament les diferents manifestacions culturals i artístiques

. Tractament de la informació i competència digital: coneixement i utilització d’eines tecnològiques per al tractament de la informació.

. Competència matemàtica: aplicació de les matemàtiques en altres camps del coneixement i la vida quotidiana.

. Competència d’aprendre a aprendre: adquisició d’habilitats per l’aprenentatge autònom.

. Competència d’autonomia i iniciativa personal: aportar creativitat, confiança, responsabilitat i sentit crític en accions i projectes propis.

 • COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES:

. Competència en el coneixement i interacció amb el món físic: desenvolupament i aplicació del pensament cientificotècnic per interpretar el món i prendre decisions.

. Competència social i ciutadana: comprendre el món on es viu, desenvolupant una actitud tolerant, constructivista, solidària i responsable.

La tasca educativa a l’ESO

A Mare de Déu del Carme s’opta per una formació integral del nostre alumnat, que no només aporta coneixements i continguts sinó també una formació personal que es desenvolupa en un entorn segur per a l’alumne. Per a aconseguir-ho, oferim les següents accions:

 • Nits de pares: Les nits de pares són una ocasió molt especial que permet una gran col·laboració entre la família i l’escola. Són una gran oportunitat per veure l’evolució de l’alumne, parlar directament amb el professor sobre els possibles problemes en una matèria o simplement perquè les famílies puguin participar més de l’aprenentatge dels/ de les seus/seves fills/filles. Quan l’escola i les famílies treballen juntes, l’alumne en surt beneficiat.

Hi ha dues Nits de Pares per a cada curs, amb entrevistes de 5 minuts amb els professors que la família hagi escollit. Quan sigui necessari, el professor també podrà demanar parlar amb una família.

 • Treball de l’esforç: La superació personal del nostre alumnat és un element clau de la nostra tasca educativa. Tot el personal docent i molt especialment el grup de tutors i tutores del centre amb l’ajuda de l’orientador treballen perquè l’exigència sigui a nivell de capacitat  personal de cada alumne, tenint en compte les seves aptituds i limitacions.
 • Tutories individualitzades: Tots els alumnes de l’ESO disposen d’un temps per tenir converses individualitzades amb el/la seu/seva tutor/a. D’aquesta forma es posa a la seva disposició un entorn segur perquè es puguin expressar lliurament i es puguin sentir atesos d’una forma molt personal.
 • Entrevistes de pares amb els tutors: Ja sigui a petició de la família o del tutor/a, es poden mantenir entrevistes per veure el desenvolupament acadèmic i general de l’alumne. Es faran tantes entrevistes com siguin necessàries depenent de cada cas.
 • Atenció psicològica: A la disposició de totes les famílies i alumnat  tenim un servei d’atenció psicopedagògica que pot acompanyar en diverses casuístiques i problemes.
 • Formació en valors: El nostre repte és formar alumnes que siguin bones persones i que esdevinguin bons ciutadans treballant per aconseguir un món més just i una societat millor dintre del carisma carmelita.
 • Tutories: A Mare de Déu del Carme el tutor és una figura clau en el seguiment dels objectius personals de cadascun dels seus alumnes. Com a gestor d’un grup-classe incideix ens aquells aspectes que són propis de l’edat i la realitat del grup i fent que la relació entre els alumnes de la classe i els professors que hi entren sigui l’òptima.

Projecte lingüístic a l’ESO

El Projecte Lingüístic de l’escola Mare de Déu del Carme vetlla per assolir la competència lingüística del nostre alumnat en llengua catalana i castellana i potencia la importància de les llengües estrangeres en el currículum, especialment la llengua anglesa. A més de les hores de matèria comuna d’anglès, la presència de l’AICLE (matèries impartides en llengua anglesa) és molt marcada:

 • 1 hora de Ciències Socials en anglès en tots els cursos de l’ESO
 • Matèria optativa YOUNG SCIENTISTS a 1r d’ESO
 • Codocència (2 professors a l’aula) en la matèria d’anglès de 1r a 3r d’ESO
 • Matèria optativa de ENGLISH THEATER de 1r a 3r d’ESO

El professorat del Departament de Llengües Estrangeres anima els alumnes perquè es presentin als exàmens oficials de llengua anglesa ja sigui de l’Escola Oficial d’Idiomes o de la Universitat de Cambridge. També oferim altres llengües estrangeres com el francès i l’alemany com a matèries optatives, tenint un percentatge molt alt d’alumnes que opten per aquestes. Ambdues llengües s’ofereixen a tots els cursos de l’ESO.

Conscients que l’ensenyament de les llengües estrangeres és molt difícil sense una immersió lingüística de l’alumnat, el centre ofereix intercanvis internacionals amb països com Suècia, Holanda i Estats Units i estades a França i Alemanya.

Noves tecnologies

Estem immersos en una societat en canvi continu on no hi ha prou de resoldre problemes o memoritzar continguts. En aquest moment les TIC (Tecnologies de la Informació i la Comunicació) són de vital importància per a l’alumne i la competència digital és clau per a l’aprenentatge per a la vida. Per tal de donar resposta a aquesta necessitat i a aquest repte és necessària la integració al centre de les TIC. Les accions que s’estan portant a terme són les següents:

 • Dotació al centre de sales d’ordinadors, portàtils, pissarres interactives (PDI),  projectors, “tablets”
 • Millora de la connectivitat al centre
 • Treball a les classes d’informàtica del següents programes:

Phython

. App Inventor

. Scratch

. Google for Education

 • Robòtica a tots els cursos de l’ESO

. Lego Mindstorms

. Arduino

El treball de síntesi

El treball de síntesi és un conjunt d’activitats d’ensenyament i aprenentatge, fetes en equip, per desenvolupar competències complexes i comprovar si s’ha aconseguit, i fins a quin punt, que l’alumnat sigui capaç d’aplicar les competències bàsiques treballades en les diferents matèries per a la resolució de qüestions i problemes relacionats amb la vida pràctica. Integra continguts de diverses matèries i admet diferents concrecions temporals. Es fa en els cursos de 1r, 2n i 3r d’ESO.

La distribució actual dels Treballs de Síntesi a l’etapa és:

1r d’ESO – (Escola) – “La Diversitat Cultural

2n d’ESO(Escola i Tamarit) – “L’Aigua com a font de vida

3r d’ESO – (Escola o Örebro – Suècia) – “Terrassa, una ciutat a descobrir” / “Suècia, un país a descobrir”

El projecte de recerca

El projecte de recerca és un conjunt d’activitats de descoberta i recerca realitzades per l’alumnat de 4t d’ESO en equip, sobre un tema transversal del currículum o focalitzat en un àmbit determinat, per tal de comprovar el grau d’autonomia de l’alumnat i la seva capacitat per treballar en grup.

El Projecte de Recerca es pot realitzar a l’escola o a Gorinchem (Holanda).

“Aprendre a aprendre” / “Experiència multicultural a Holanda”

Estratègies metodològiques de treball a l’aula

 • Codocència:

La co-docència és una estratègia educativa que s’ha implantat a la nostra escola d’una manera progressiva i que ha implicat una profunda transformació del treball practicat per l’equip docent. La co-docència és la situació que sorgeix quan dos o més docents, amb el mateix rol professional, organitzen, imparteixen i treballen conjuntament per tal que els alumnes assoleixin d’una manera més eficaç i amb èxit el contingut que s’està treballant. En aquest sistema, que respon a una voluntat de millorar la qualitat de l’ensenyament, han de confluir aspectes com la versatilitat dels docents, la riquesa d’estils metodològics d’ensenyament, la cooperació entre els professionals i les necessitats educatives específiques del grup-classe.

La co-docència a l’ESO es dóna a les matèries d’anglès i matemàtiques. És una forma de millorar l’atenció més personalitzada que volem donar als nostres alumnes, a més de ser una forma d’inclusió de tots els alumnes en aquestes matèries.

 • Treball cooperatiu:

L’aprenentatge cooperatiu comporta una implicació directa i, molts avantatges tant per a l’alumnat com per al professorat. Com a metodologia a l’aula es basa en dos principis bàsics:

.Participació directa i activa dels alumnes. Només aprenem de veritat allò que volem aprendre, i sempre que participem activament del procés d’aprenentatge

.Cooperació i l’ajuda mútua possibiliten l’assoliment de cotes més altes en l’aprenentatge, ens permet aprendre més coses i aprendre-les millor

El treball cooperatiu facilita l’autonomia de tots els alumnes, des del punt de vista de la cooperació grupal i entre iguals. També treballa competències com la discussió, la negociació i, en general, els valors de respecte, solidaritat i democràcia. Les característiques del treball cooperatiu són:

.Participació activa i directa de l’alumnat

.Treballar junts per assolir objectius comuns

.L’alumnat obté els resultats beneficiosos per ell i per als altres membres del grup

.Entre els membres hi ha una relació d’igualtat

.Hi ha interdependència entre ells, ja que ajudar a un membre repercuteix favorablement en un i en tot l’equip

.Lligam afectiu, celebrant junts els èxits

Avaluació a la ESO

L’avaluació de l’etapa és per norma “formativa, contínua i competencial”. A l’escola Mare de Déu del Carme no es valoren només el rendiment o els continguts, sinó que l’esforç i la superació juguen també un paper fonamental. L’avaluació ha de ser un acte de reflexió per poder dirigir i orientar els nostres alumnes i trobar aquelles llacunes que cal seguir.

Els components de l’avaluació al centre són els següents:

 • Avaluació Inicial: la funció bàsica d’aquesta avaluació és conèixer el nivell d’aprenentatge de cada alumne/a, detectar, a temps, possibles dificultats i donar pautes per superar-les.
 • Avaluació Trimestral: valorar els aprenentatges de cada alumne/a i fer el seguiment del desenvolupament per part del professorat del procés d’ensenyament.
 • Avaluació Final: l’equip docent valora els resultats obtinguts per l’alumnat, pel que fa als ensenyaments ordinaris realitzats al llarg del curs.
 • Recuperacions trimestrals i finals: per a aquells alumnes que no han superat l’avaluació, el centre preveu activitats de recuperació per facilitar a l’alumne la millora en la matèria.

Per tal d’avaluar l’alumnat, l’equip docent i la direcció es reuneixen en les Juntes d’Avaluació. Aquestes juntes són coordinades pel tutor de cada grup classe qui obté la informació necessària sobre els seus alumnes per poder, d’aquesta forma, millorar el seu rendiment.

Activitats a l’ESO

Els alumnes de l’ESO a la nostra escola participen en diferents activitats que complementen la seva formació acadèmica i de persona. Algunes de les activitats que es porten a terme són:

1r d’ESO

 • Convivències a Puigcerdà
 • Xerrades sobre alimentació i salut
 • Xerrades de la Marató de TV3
 • Visita a les instal·lacions de la Policia Urbana
 • Xerrades d’escriptors
 • Concurs bíblic
 • Concurs en llengua anglesa “The Fonix”

2n d’ESO

 • Convivències a Tamarit
 • Xerrada dels Mossos d’Esquadra sobre l´ús dels mòbils
 • Xerrades de la Marató de TV3
 • Concurs de lectura en veu alta
 • Concurs de redacció Coca-Cola
 • Concurs bíblic
 • Concurs en llengua anglesa “The Fonix”

3r d’ESO

 • Convivències a Mas Pagès
 • Activitats d’Aprenentatge i Servei
 • Col·laboració amb la Llar de l’Ancianitat
 • Xerrada de la Policia Municipal: Aspectes de conducció amb ciclomotor
 • Concurs bíblic
 • Concurs en llengua anglesa “The Fonix”

4t d’ESO

 • Convivències a Menorca
 • Xerrada Col·loqui amb interns del centre penitenciari Can Lladoners: experiències personals sobre els efectes negatius de les drogues
 • Xerrada amb membres de l’Institut Guttmann
 • Concurs en llengua anglesa “The Fonix”