Servei Psicopedagògic i d’Orientació

Definició:

El Departament d’Orientació i Intervenció Psicopedagògica (DOIP) del centre, és un equip d’orientació psicopedagògica que, dins el marc d’una educació inclusiva, pretén donar resposta a les necessitats educatives de l’alumnat a través de mesures que afavoreixin el seu desenvolupament global.

Els àmbits d’actuació d’aquest servei són:

  • Seguiment i acollida dels alumnes en el moment d’incorporació al centre.
  • Identificació i avaluació de les necessitats educatives de l’alumnat.
  • Assessorament al professorat i a les famílies respecte a la resposta educativa a donar a alumnes amb necessitats educatives específiques
  • Orientació en l’elaboració i aplicació de les adaptacions curriculars dirigides als alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu.
  • Col·laboració i seguiment amb professionals d’altres àmbits que estiguin intervenint amb l’alumne per tal d’establir mesures d’atenció conjuntes: EAP (Equip d’Assessorament Psicopedagògic del Departament d’Ensenyament), CDIAP (Servei d’Atenció Primerenca), CSMIJ (Cap Rambla), Unitat Psicologia Clínica Infanto-juvenil (Hospital Terrassa), Serveis de Psicologia privats, Serveis de Logopèdia privats i altres especialistes
  • Seguiment de les relacions entre iguals i proposta de mesures per millorar la cohesió de grup i l’aprenentatge d’habilitats socials.
  • Acompanyament en els canvis d’etapa en coordinació amb altres professionals que intervenen.

Membres del DOIP

Lluïsa Rodríguez López (Psicòloga Infantil i Primària)

Josep Ros Sagué (Psicòleg Secundària i Batxillerat)

Anna Gual García (Mestre especialista en atenció a la diversitat)

Mireia Bernadó Juarez (Mestre especialista en atenció a la diversitat)

Anna Viciana Rojano (Mestra especialista en atenció a la diversitat)