Innovacions a l’escola

L’escola Mare de Déu del Carme ofereix una amplia varietat de metodologies innovadores per tal d’aconseguir que els aprenentatges dels seus alumnes siguin a la vegada engrescadors i significatius.

TREBALL COOPERATIU

Si comencem per una de les metodologies que es fa servir des de fa més cursos tenim el treball cooperatiu, en el qual es fan servir diferents estructures de treball sempre amb el factor comú de la participació cooperativa dels 4 alumnes integrants de cada grup. Per aquest motiu la distribució de les aules ja esta configurada en funció de aquesta forma de treball.

CODOCÈNCIA

Des de fa anys, s’ha implantat a l’escola el sistema de codocència en les dues matèries instrumentals més importants: la llengua i les matemàtiques. Així en dues hores de cadascuna d’aquestes matèries hi ha a l’aula dos professors per guiar els aprenentatges del alumnes: el tutor i un mestre de reforç. A partir d’aquí es fan diferents estratègies entre els dos mestres i els alumnes per tal d’atendre el màxim possible les seves necessitats.

Aquesta codocència es desenvolupa a totes les etapes de l’escola, des d’Educació Infantil fins al Batxillerat.

AICLE

Una altra innovació relacionada amb la llengua anglesa és la instauració, des de fa ja més de 5 anys, de l’anomenat AICLE (Aprenentatge Integrat de Continguts i Llengües Estrangeres). AICLE fa referència a les situacions en què les matèries o part de les matèries s’ensenyen a través d’una llengua estrangera amb un objectiu doble: l’aprenentatge de continguts i l’aprenentatge simultani d’una llengua estrangera. En el nostre cas, es tracta d’utilitzar la llengua anglesa com a llengua vehicular en matèries diferents de la pròpia llengua anglesa. En principi es va escollir una hora a la setmana de l’assignatura de medi natural (que ara és diu Science) i des de fa 2 anys es fa el mateix amb l’educació artística (Plàstica) amb dues hores  a la setmana de 1r. a 4t. de Primària i una hora a 5è i 6è.

RACONS

També destaca la progressiva incorporació del treball per Racons, traspassant l’àmbit conegut de la Ed. Infantil per anar afegint-lo a Primària fins arribar actualment fins 6è. En aquest cas tots els cursos de Primària tenen 2 hores de racons a la setmana. Aquestes sessions s’agafen de les hores de llengua catalana y matemàtiques i per això en aquest racons es continua desenvolupant matèria curricular d’aquestes assignatures. Però a més a més, ja que hi ha 4 racons per curs escolar, també es fan construccions, informàtica, taller de vídeo, etc. Són racons rotatius i tots els alumnes d’un curs van canviant setmanalment de racó i d’espai on desenvolupar-lo.

ARITHMETICS

Al nostre centre, s’està duent a terme a les aules de cicle Inicial dos programes pioners per al treball específic de la competència matemàtica:el programa Arithmetics (1r i 2n). Arithmetics és un programa pioner d’estimulació mental per a nens. Està pensat per a millorar les capacitats intel·lectuals dels infants a partir de l’àbac Japonès i de la realització d’activitats que fomenten el càlcul mental.

Gràcies al programa els nens i nenes que estan duent a terme el projecte són capaços de deixar de fer abstractes les matemàtiques, fet que els aporta millorar els resultats en la competència matemàtica i els aboca en una major auto-confiança en ells mateixos.

Actualment, el programa s’està duent a terme a les aules de 1r de Primària, començant pel recorregut específic Kids Soroban. A l’acabar el recorregut els alumnes hauran assolit les capacitats de resoldre operacions de similar dificultat i amb una agilitat notòria.

A través del recorregut els alumnes treballen l’habilitat numèrica amb la pràctica constant del càlcul amb l’àbac, fomentant el seu desenvolupament de les competències i habilitats numèriques. També es realitza una pràctica constant d’activitats en les que es desenvolupa la creativitat i la imaginació i es realitzen tallers de lògica que inclouen el treball constant amb objectes tridimensionals.

En general, el programa Arithmetics permet a l’alumne realitzar les tasques escolars amb més velocitat, desenvolupant unes aptituds per al càlcul mental i la solució de problemes amb eficàcia.

PROJECTES A MEDI NATURAL

Tanmateix aquest curs s’ha produït una innovació a la matèria de medi natural que consisteix en fer els temes del currículum utilitzant la metodologia de Projectes (tot centrant els continguts en els interessos dels alumnes, sense tenir el llibre de text clàssic com a referència). A més ja s’ha comentat que a 4t. i 5è. aquests temes es treballen amb dos professors a l’aula (codocència), un dels quals ha rebut formació específica en la programació per Projectes, amb la idea de fer extensiu aquest mètode a altres nivells de Primària en els propers cursos.

TALLER DE LLENGÜES ESTRANGERES

Des de fa molts cursos es desenvolupa a 5è i 6è de Primària un taller de llengües estrangeres durant una hora setmanal. Els alumnes d’aquests cursos fan un petit “tastet” d’una llengua diferent a les utilitzades normalment a l’escola (català, castellà i anglès). Aquestes llengües són el francès i l’alemany. Durant un quadrimestre els alumnes realitzen el taller en una de les dues llengües i en l’altre quadrimestre ho fan amb l’altra.

Aquest sistema té continuïtat amb l’ESO, on els alumnes podran triar aquestes dues llengües com a matèries optatives.