Caràcter propi

formació en valors

És un col·legi confessional

Tot respectant la diversitat de procedències i creences de les famílies, s’acompanya els alumnes en el seu procés de formació en valors, maduració intel·lectual, moral i religiós, afavorint la coherència entre la fe i el conjunt de sabers, valors i actituds dels alumnes.

És un col·legi català

S’inculca un coneixement i una estimulació de la realitat de la nostra cultura, a fi d’aconseguir la inserció en la nostra societat.

És un col·legi participatiu

Tothom col·labora en la formació dels alumnes, cadascú des del seu àmbit d’acció: els alumnes entre ells creant bona relació; amb els tutors i professors, per superar les dificultats que vagin sorgint; amb els pares, per portar aquesta tasca conjunta de l’educació.

Per fomentar aquest clima s’organitzen sortides de treball, visites culturals, espectacles, festes, etc., dins i fora del recinte escolar, en els quals participen els diversos actors socials (alumnes, professors i pares) segons el tipus d’activitat que es realitzi per cadascun d’ells.