Educació Primària – dels 6 als 12 anys

Objectius

  • Conèixer, valorar i aplicar els valors i les normes de convivència per ser un ciutadà o ciutadana lliure capaç de prendre compromisos individuals i col·lectius, respectar els drets humans i acceptar el pluralisme propi d’una societat democràtica.

  • Tenir consciència del valor del treball individual i col·lectiu i desenvolupar hàbits d’esforç i treball en l’estudi, iniciativa personal, autodisciplina, sentit crític, responsabilitat, curiositat, interès i creativitat en l’aprenentatge.

  • Adquirir habilitats per mantenir i millorar el clima de convivència, i per prevenir i resoldre conflictes.

  • Conèixer i utilitzar de manera apropiada tant la llengua catalana com la castellana, així com una llengua estrangera, l’anglès i desenvolupar hàbits de lectura.

  • Desenvolupar les competències matemàtiques bàsiques, iniciar-se en la resolució de problemes que requereixin la realització d’operacions de càlcul, coneixements geomètrics i estimacions i ser capaç d’aplicar-les a la vida quotidiana.

  • Conèixer, valorar i estimar l’entorn natural, social i cultural més proper, reforçant així el sentiment de pertinença i arrelament al país i comprendre a partir de l’observació els principals mecanismes que regeixen aquest entorn.

  • Iniciar-se en la utilització per l’aprenentatge de les tecnologies de la informació i la comunicació, seleccionar i valorar la informació rebuda o aconseguida per aquests mitjans.

  • Valorar la importància de la higiene i de la salut, acceptar el propi cos i els dels altres i utilitzar l’educació física i l’esport per afavorir el desenvolupament personal i social.

Oferta escolar

  • 18 unitats i 485 places escolars.