Batxillerat – dels 16 als 18 anys

El batxillerat és una etapa de dos cursos que fan de pont entre l’Educació Secundària Obligatòria i els estudis superiors. El Batxillerat està estructurat en modalitats i itineraris i els alumnes han de ser orientats per poder efectuar una tria que sigui adequada als seus interessos i que els proporcioni un desenvolupament de les seves habilitats en un aprenentatge per la vida.

Objectius

 • Aconseguir la formació integral dels joves en una societat culturalment i tècnicament canviant.
 • Aconseguir la seva orientació i preparació homologable amb el nostre entorn europeu, per seguir estudis posteriors o incorporar-se al món del treball.

Oferta escolar

 • Oferim aquestes modalitats de Batxillerat.
  • Humanístic
  • Social
  • Científic
  • Tecnològic

Amb itineraris a cada modalitat, per tal de contemplar les diverses possibilitats curriculars d’acord amb els interessos i les capacitats dels alumnes.

 • 6 unitats i 196 places escolars.

Competències a assolir durant l’etapa

Les competències a assolir durant el Batxillerat són les següents:

 • Comunicativa: domini oral i escrit de les llengües en múltiples suports i en varietat de contextos. Posseir la competència comunicativa significa ser capaç de mobilitzar totes les capacitats d’expressió quan cal en els diversos contextos acadèmics i socials. En algunes circumstàncies caldrà expressar fets, conceptes, idees i pensaments i, en altres, convindrà expressar correctament emocions i sentiments.
 • Gestió i tractament de la informació: La competència en gestió i tractament de la informació és el conjunt de capacitats i destreses que permeten mobilitzar recursos per trobar, reunir, seleccionar i analitzar informacions procedents de fonts diverses i en diferents suports, tant en l’àmbit acadèmic com en la vida quotidiana.
 • Digital: coneixement i utilització de les eines tecnològiques per al tractament de la informació i la comunicació virtual.
 • En recerca: facultat de mobilitzar els coneixements i els recursos adients per aplicar un mètode lògic i raonable per tal de trobar respostes a preguntes o per resoldre problemes rellevants que encara no s’han solucionat en el nivell i en l’àmbit adequat als coneixements, destreses i actituds que es posseeixen.
 • Personals i interpersonals: facultat de mobilitzar el conjunt de capacitats i destreses que permeten, d’una banda, l’autoconeixement i el coneixement dels altres i, d’una altra, treballar en entorns col·laboratius.
 • Coneixement i interacció amb el món: Aquesta competència mobilitza diferents sabers escolars, referits, d’una banda, al món físic i a la interacció entre les persones i la naturalesa i, d’una altra, a la societat i als valors de la ciutadania, que tenen per objecte la comprensió i interacció amb la societat i el món on es viu i es creix, per tal de dirigir reflexivament les accions cap a la seva millora.