Educació Secundària – dels 12 als 16 anys

L’Educació Secundària Obligatòria és una etapa de la formació que completa l’ensenyança bàsica i comprèn quatre cursos acadèmics, entre els 12 i els 16 anys.

Objectius

  • Transmetre a tots els alumnes els elements bàsics de la cultura en el marc d’un desenvolupament personal complert.

  • Adquirir els conceptes, les habilitats, les actituds i els valors que els condueixin a l’autonomia individual i a la construcció de la pròpia personalitat, per tal de ser capaços d’assumir els seus deures i exercir els seus drets.

  • Preparar-los per a la incorporació a la vida activa o accedir a la educació secundària postobligatòria.

Oferta escolar

  • 12 unitats i 413 places escolars.