Projecte
educatiu

La missió del Col·legi Mare de Déu del Carme és promoure la formació integral del nostre alumnat d’acord amb una concepció cristiana de l’home, de la vida i del món i els prepara a participar activament en la transformació i millora de la societat al servei de la qual està el Col·legi. 

La relació constant entre família, tutors i tutores, professorat, equip directiu i entitat titular del Col·legi dóna coherència a l’acció educativa, i contribueix a assolir un bon nivell en la formació dels nostres destinataris. Els trets bàsics de la nostra acció educativa són:

 • Oferir una atenció personalitzada, amb una especial èmfasi a les necessitats individuals de cada alumne/a del centre.
 • Innovar pedagògicament amb metodologies actives que permetin la interacció de l’alumnat i augmentin la seva motivació i alhora els seus resultats.
 • Afavorir l’aprenentatge de llengües estrangeres i conèixer els entorns culturals diferents del nostre.
 • Orientar els alumnes en el seu treball formatiu per tal que descobreixin llurs aptituds i limitacions, i aprenguin a auto governar-se i a desenvolupar totes les seves capacitats.
 • Adoptar una metodologia didàctica oberta i flexible, conseqüent amb els objectius que el col·legi persegueix.
 • Donar importància al treball intel·lectual dels alumnes per tal que cada un d’ells arribi al màxim de les seves possibilitats en aquest camp.
 • Afavorir l’educació a través del moviment, promoure l’adquisició de destreses i habilitats, i  potenciar el treball cooperatiu amb els companys i companyes.

Internacionalització

Apostem per un model d’eduació global amb els objectius de:

 • Analitzar problemes i situacions a nivell local i global.
 • Desenvolupar els valors carmelites de fraternitat i de servei a la comunitat com a eixos centrals del programa.
 • Entendre i valorar les diferents perspectives del món.
 • Interactuar de manera positiva amb persones de diferent raça i realitat sociocultural.
 • Ser proactius a buscar accions que contribuïsquen al desenvolupament sostenible.

Dins del Projecte Pedagògic i el Projecte Lingüístic del centre, el nostre programa d’internacionalització ofereix diferents activitats:

Valors i actituds

Creiem en que les següents accions proactives, afavoridores de la convivència que contribueixen a crear un bon clima escolar, ajuden a fer que l’alumnat sigui competent en la relació amb si mateix, amb els altres i amb el món, i propicien l’èxit acadèmic, personal, social i laboral.

Et convidem a descobrir més sobre el nostre projecte llegint sobre el nostre projecte de convivència.