Avís legal

Tota la información recopilada i cintinguda en aquest lloc web, el seu disseny gràfic, el codi Fonten llenguatge HTML i els codis Javascripts i CSS són propietat del Col.legi Mare de Déu del Carme i no poden ser utilitzats sense l’autorització escrita corresponent.

El Col.legi Mare de Déu del Carme manté aquest lloc web per a la seva información, educació ni comunicación. Unicament pot descarregar material que aparegui en aquest lloc web per a ús personal i no comercial, sempre que respecti tots els drets d’autor, de marques i altres drets de propietat.

Està estrictament prohibit modificar, transmetre, distribuir, reutilitzar i reenviar, o usar la totalitat o part del contingut d’aquest lloc web per a propòsits públics o comercials incloent el text, imatges, audio i/o video sense l’autorització escrita de Col.legi Mare de Déu del Carme. Està estrictament prohibit descarregar imatges i videos que es troben en aquest lloc web.