El Departament d’Orientació i Intervenció Psicopedagògica (DOIP) del centre, és un equip d’orientació psicopedagògica que, dins el marc d’una educació inclusiva, pretén donar resposta a les necessitats educatives de l’alumnat a través de mesures que afavoreixin el seu desenvolupament global.

Els àmbits d’actuació d’aquest servei són

Membres del DOIP