Aquesta etapa té com a finalitat principal contribuir al desenvolupament físic, afectiu, social i intel·lectual dels nens en cooperació amb les famílies, a més a més d’establir les bases per a l’èxit de les competències que es consideren bàsiques.

Per assolir aquest objectiu és fonamental que el projecte estigui dirigit al nen/a i parteixi d’un coneixement profund del desenvolupament evolutiu en que aquest es troba. Així existirà una coherència entre els nivells que es pretenen aconseguir i els continguts i les activitats programades.

Educació infantil carmelitans terrassa

"El segon cicle d’educació infantil (3-6 anys), és una etapa no obligatòria i s’organitza d’acord amb els principis d’educació inclusiva i co-educadora."

Objectius

Oferta Escolar

En aquesta línia, la proposta d’activitats que realitzem es fonamenta, bàsicament, en la descripció del desenvolupament del nen (expressada en la teoria històrica i cultural de Vigotsky i els seus seguidors) i que es defineix en els plantejaments següents:

Oferta Escolar

Competències a assolir durant l'etapa

Al llarg de l’etapa de l’educació infantil els infants hauran d’anar desenvolupant les capacitats a l’entorn dels eixos següents:

1.

Aprendre a ser i actuar d’una manera cada vegada més autònoma.

Treballar l’autoconeixement, la construcció i l’acceptació de la identitat pròpia, la regulació de les emocions, l’autoexigència i el desenvolupament d’estratègies d’aprenentatge, el pensament crític i els hàbits responsables.

Què preveu?

2.

Aprendre a pensar i comunicar.

Implica cercar i gestionar informació provinent de diferents fonts i suports, utilitzar diferents tipus de llenguatge (verbal, escrit, visual, corporal, digital…) en la comunicació d’informacions, sentiments i coneixements, treballar de manera cooperativa i ser conscient dels propis aprenentatges.

3.

Aprendre a descobrir i tenir iniciativa.

Explorar, experimentar, formular preguntes i verificar hipòtesis, planificar i desenvolupar projectes, cercar alternatives que esdevenen elements clau en els processos de formació de l’alumnat.

Què preveu?

4.

Aprendre a conviure i habitar el món.

Aquesta capacitat vetlla perquè els alumnes esdevinguin ciutadans i ciutadanes actius en una societat democràtica i participativa. La conscienciació per la pertinença social i comunitària, el respecte per la diversitat, etc.

El segon cicle d’educació Infantil consta de tres cursos (P3, P4 i P5). El currículum conté matèries instrumentals o bàsiques i complementàries.

Els continguts bàsics són: 

 • Descoberta d’un mateix i dels altres.
 • Descoberta de l’entorn natural i social.

Comunicació i llenguatges:

 • Llenguatge verbal (Llengua catalana i Llengua Anglesa)
 • Llenguatge lògic-matemàtic
 • Llenguatge musical
 • Llenguatge visual i plàstic.

Els continguts complementaris:  

 • Taller de Psicomotricitat en llengua anglesa.
 • Taller d’anglès.
 • Taller del conte.
 • Taller de grafisme.
 • Racons de treball (Ll. catalana, Ll. anglesa).
 • Racons de Joc simbòlic.
MATÈRIES
HORES
Descoberta d’un mateix i dels altres1
Descoberta de l’entorn natural i social2
Llenguatge verbal en català4,5
Llenguatge verbal en anglès2
Llenguatge lògic-matemàtic4
Llenguatge musical2
Llenguatge visual i plàstic2
Religió1
Taller de Psicomotricitat en llengua anglesa1
Taller d’anglès1
Taller del conte1
Taller de grafisme2
Racons de treball Ll. Catalana2
Racons de treball Ll. Anglesa1
Racons de Joc simbòlic1

El projecte lingüístic vetlla per assolir la capacitat lingüística del nostre alumnat en llengua catalana. Els iniciem i potenciem en l’escolta i en les estructures bàsiques de comunicació en la llengua anglesa.

L’objectiu principal del Pla Lector d’educació infantil és afavorir en els infants l’interès per la lectura, no tan sols com a fet fonamental del seu aprenentatge sinó com a font d’entreteniment i plaer.

L’alumnat assoleix una bona competència lectora a través de:

 • Expressar-se i comprendre missatges a través del llenguatge oral, com a premissa per a l’adquisició posterior del llenguatge escrit (vocabulari, pronunciació correcta, base sintàctica…).
 • Narrar esdeveniments viscuts o inventats.
 • Interpretar i llegir imatges.
 • Discriminar entre dibuix, número i lletres.
 • Comprendre, reproduir i recrear alguns textos literaris mostrant-hi actituds de valoració, gaudir i interès.
 • Recrear, simbolitzar i reproduir escrits a través d’altres formes d’expressió (corporal, plàstica…).
 • Iniciar-se en els usos socials de la lectura i l’escriptura explorant-ne el funcionament i valorant-les com a instrument de comunicació, informació i gaudi.
 • Reconèixer algunes característiques pròpies del llenguatge escrit, com la direccionalitat.
 • Confeccionar textos amb espontaneïtat encara que no siguin llegibles.
 • Llegir i escriure paraules i textos senzills (títols de contes, personatges, paraules significatives de lectures…).
 • Mantenir una actitud d’atenció i interès en activitats relacionades amb la lectura (atenció, escolta activa…).
 • Mostrar actituds de cura i respecte vers el material.
 • Acceptar i posar en pràctica les normes per a la utilització adequada dels llibres.
 • Manifestar afecte per les activitats relacionades amb la lectura, i gaudir-ne, acceptant-les com a font de gaudi i oci.
Codocència

La co-docència és una estratègia educativa que s’ha anat implantant a la nostra escola de manera progressiva i que ha implicat una profunda transformació del treball practicat per l’equip docent.

La co-docència és una situació que sorgeix quan dos o més docents, amb el mateix rol professional, organitzen, imparteixen i treballen conjuntament per tal que els infants assoleixin d’una manera més eficaç i amb èxit el que s’està treballant.

En aquest sistema, que respon a una voluntat de millorar la qualitat de l’ensenyament, han de confluir aspectes com la versatilitat dels docents, la riquesa d’estils metodològics d’ensenyament, la cooperació entre els professionals i les necessitats educatives específiques del grup-classe.

És una manera de millorar l’atenció personalitzada que volem oferir als nostres infants, a més de ser una forma d’inclusió de tots els infants.

A Educació Infantil la co-docència es dóna:

 • Ll. Verbal (1 hora a la setmana) on s’empra la metodologia de racons de treball.
 • LL. Matemàtic (1 hora a la setmana) on s’empra la metodologia de racons de treball.
 • Taller de grafisme (1 hora a la setmana) on s’empra la metodologia de racons de treball.
 • Taller d’anglès (1 hora a la setmana)
Treball per racons

El treball per racons és una metodologia que consisteix a organitzar l’aula en diversos espais on els i les alumnes, distribuïts en petits grups, realitzen activitats simultànies de manera autònoma.

Dividim tres grups en 4 aules, disminuint la ràtio d’alumnes per classe. A més, realitzem una barreja de nens/es de totes les classes, per fomentar les relacions personals entre diferents infants i trencar rols d’aula.

És una manera més creativa i flexible de treballar, en la qual el paper del mestre/a és dinamitzar els aprenentatges i animar a participar en tots els espais d’activitat i aprenentatge. Des d’aquest plantejament es cedeix a l’alumnat un gran protagonisme: participa activament en el seu aprenentatge, pot ser model i guia dels seus propis companys i companyes -es potencia el diàleg entre iguals-, pren consciència de les seves possibilitats i accepta i aprèn dels seus errors.

Amb aquesta metodologia de treball eduquem en l’autonomia i permet als infants ser responsables amb el material i amb el treball, exigint-los i creant-los-hi la necessitat d’ordre. L’infant aprèn a organitzar-se, a planificar-se la feina, a saber què vol aprendre i quin camí pot seguir per aconseguir-ho. Tot plegat es tradueix alhora en un guany de seguretat i confiança.

Racons de joc simbòlic

El joc simbòlic és el joc en el qual l’infant imita accions de la vida quotidiana del món dels adults. Apareix quan l’infant ha adquirit la capacitat de representació, mitjançant la qual representa accions i regles bàsiques imaginàries que es refereixen als acords sobre a què es juga. El fet d’explorar i reproduir el món adult fa que es desenvolupi el pensament creatiu i els ajuda a resoldre conflictes, tensions i sentiments. No hem d’oblidar que el joc simbòlic és un aprenentatge que ajuda a l’infant a conèixer-se a si mateix i a l’entorn social que l’envolta.

Mitjançant el joc simbòlic l’infant canalitza un seguit de tensions i desitjos afectius, li serveix per liquidar conflictes, per compensar necessitats no satisfetes i per invertir papers (obediència-autoritat).

Tot aquest procés de simbolització es fonamenta bàsicament als avenços que va fent el seu llenguatge, el qual li possibilita arribar a acords amb els nens i les nenes que comparteix el joc. Aquesta col·laboració implica un objectiu comú, l’acceptació de normes de joc i d’uns rols. L’observació ens mostra que els nens i nenes de tres anys no juguen de la mateixa manera que els i les de cinc.

Conforme el nen o la nena es van fent gran, es pot observar com aquest tipus de joc es va fent cada vegada més complex i el joc passa de ser individual a realitzar-se en grup.

Disposem d’una aula exclusiva per aquesta activitat. Dividida en racons fixes estructurats en funció als racons a treballar (restaurant, botiga, caseta, animals, mecànic, metges…), i d’altres itinerants.

A P3 treballem els racons de:

 • Treball cooperatiu amb quatre docents i en quatre espais diferents. (2 hores a la setmana)
 • Treball a l’aula aprofitant les codocències. (3 hores a la setmana)
 • Joc simbòlic (1 hora a la setmana)

A P4 i P5 treballem els racons de:

 • Treball cooperatiu amb quatre docents i en quatre espais diferents. (2 hores a la setmana).
 • Treball a l’aula aprofitant les codocències de Ll. Matemàtic i Taller de grafisme. (2 hores a la setmana).
 • Llenguatge verbal amb dos docents i dos espais diferents per fomentar la lectoescriptura. (1 hora a la setmana)
 • Joc simbòlic ( 1 hora a la setmana

Les Tecnologies de la informació i de la comunicació (TIC), juntament amb internet, són una part molt important de la societat actual. La introducció de les TIC des de P3 ens permet educar i conscienciar als infants del seu ús adequat i facilitar-los-hi  aprenentatges funcionals.

Amb la introducció de les TIC a les aules d’educació infantil aconseguirem:

 • Afavorir el desenvolupament de la competència digital dels alumnes des d’edats primerenques.
 • Aprofitar les possibilitats educatives dels recursos multimèdia a l’aula.
 • Facilitar l’accés als continguts curriculars fent ús de la tecnologia.
 • Desenvolupar l’alfabetització tecnològica de l’alumnat i l’alfabetització en la resta d’àrees.
 • Fomentar la comunicació i el treball cooperatiu entre l’alumnat.

La Pissarra Digital Interactiva (PDI) és un espai destinat a l’ús de les TIC a l’aula.

A educació infantil per a fomentar la consciència fonològica i millorar la capacitat lingüística, així com la identificació tant auditiva com visual de lletres, el llenguatge matemàtic i els contes treballem amb el recurs de NINUS que ens permet l’aprenentatge a través del moviment del cos i del joc.

http://www.ninus.cat