AGRUPAMENT ALUMNES P3

ACTIVITATS

a realitzar per recollir informació per elaborar els grups:

AGRUPAMENT PAS D’ETAPA P5

CRITERIS

RESPONSABLES

TEMPORALITZACIÓ

AGRUPAMENT ALUMNES 3R

PROTOCOL PER ELABORAR ELS AGRUPAMENTS EN EL PAS DE TERCER A QUART

1. Cada tutora fa proposta de divisió dels seus alumnes en tres grups en funció d’observacions realitzades durant el curs en diferents situacions: classe, pati, convivències, excursions, … Cada grup es farà seguint els següents criteris:

2. Realització d’un Sociograma grupal administrat per una professional DOIP i obtenció de dades:

3. Elaboració d’una proposta de tres grups per part del professionalDOIP en funció dels grups proposats per les tutores i de l’anàlisi de les tries i rebutjos realitzats pels nens/es i dels motius que donen per justificar les seves tries. Cada grup es farà seguint els següents criteris:

4. Trobada de la cap d’estudis, les tutores i la psicòloga DOIP per valorar els grupsproposats i fer els canvis que es considerin oportú.

5. La cap d’estudis elabora la llista definitiva de cada classe, tenint en compte tots els elements anteriors.

CRITERIS ESO

Administració de SOCIOGRAMA als alumnes de 6è E. Primària de la nostra escola.

Els tutors valoren els components del seu grup en funció de:

AGRUPAMENT PAS D’ETAPA 6è

La psicopedagoga de l’escola fa una proposta de grups en funció de les dades anteriors i respectant:

Els tutors i la psicopedagoga valoren els grups conjuntament i s’introdueixen els canvis que es considerin oportuns.