A l’etapa d’Educació Primària, es comencen a adquirir i a desenvolupar una sèrie de competències bàsiques en el àmbits matemàtics, de la llengua i del medi social i natural que els acompanyaran al llarg de la seva vida. Per això és tan important aquesta etapa a l’hora de crear els hàbits de treball i d’estudi necessaris per assolir aquestes competències.

Tanmateix es treballaran les habilitats per conèixer, valorar i aplicar els valors i les normes de convivència per ser un/a ciutadà/na lliure i capaç de prendre compromisos individuals i col·lectius, respectar els drets humans i acceptar el pluralisme propi d’una societat democràtica.

L'Educació Primària és una etapa obligatòria (6-12 anys) a la qual l’alumnat accedeixen un cop acabada l’Educació Infantil.

Objectius

Oferta escolar

Capacitats a assolir durant l'etapa

S’entén per competència la capacitat d’utilitzar els coneixements i habilitats, de manera transversal i interactiva, en contextos i situacions que requereixen la intervenció de coneixements vinculats a diferents sabers, cosa que implica la comprensió, la reflexió i el discerniment tenint en compte la dimensió social de cada situació.

COMPETÈNCIES COMUNICATIVES

COMPETÈNCIES METODOLÒGIQUES

COMPETÈNCIES PERSONALS

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES CENTRADES EN CONVIURE I HABITAR AL MÓN

L’educació primària consta de 6 cursos. El currículum consta de matèries instrumentals o bàsiques i d’altres de complementàries. La seva distribució per cicles és aquesta: Cicle Inicial (1r i 2n)

ASSIGNATURESHORES
Llengua Catalana3
Llengua Castellana2
Llengua Anglesa2
Matemàtiques3
Medi Social2
Medi Natural1
Medi Natural AICLE  (anglès)1
Religió1.5
Tutoria1
Taller d’anglès2
Plàstica AICLE(anglès)2
Ed. Física2
Racons2
Música2
Informàtica1

  Cicle Mitjà (3r i 4t)

ASSIGNATURESHORES
Llengua Catalana3
Llengua Castellana2
Llengua Anglesa3
Matemàtiques3
Medi Social2
Medi Natural1
Medi Natural AICLE (anglès)1
Religió1.5
Tutoria1
Taller d’anglès1
Plàstica AICLE (anglès)2
Ed. Física2
Racons2
Música2
Informàtica1

  Cicle Superior (5è i 6è)

ASSIGNATURESHORES
Llengua Catalana3
Llengua Castellana2
Llengua Anglesa3
Matemàtiques3
Medi Social2
Medi Natural1
Medi Natural AICLE (anglès)1
Religió1.5
Tutoria1
Taller d’anglès1
Plàstica AICLE (anglès)1
Ed. Física2
Racons2
Música2
Informàtica1
Llengües estrangeres (Francès, Alemany i Xinès) 1 quadrimestre cada una.1

El Projecte Lingüístic vetlla per assolir la competència lingüística del nostre alumnat en llengua catalana i castellana i potencia la importància de les llengües estrangeres en el currículum, especialment la llengua anglesa. A més de les hores de matèria comuna d’anglès, la presència de l’AICLE (matèries impartides en llengua anglesa) és molt marcada:

 • 1 hora de Medi Natural en anglès (Science) en tots els cursos de Primària.
 • 2 hores de Plàstica en anglès de 1r. a 4t. de Primària i 1 hora a 5è. i 6è.
 • 1 quadrimestre de llengua estrangera (francès) a 5è. i 6è.
 • 1 quadrimestre de llengua estrangera (alemany) a 5è. i 6è.
 • 1 quadrimestre de llengua estrangera (xinès) a 5è. i 6è.
 • 1 hora de codocència (2 professors a l’aula) en la matèria de Taller d’anglès a 5è. i 6è.

Seguint aquesta línia, cada curs de 5è. i 6è. participa en el concurs d’anglès anomenat “The Fonix” a nivell de ciutat i, si van superant fases, a nivell de província i de comunitat autònoma.

Codocència

La codocència és una estratègia educativa que s’ha implantat a la nostra escola d’una manera progressiva i que ha implicat una profunda transformació del treball practicat per l’equip docent. La codocència és la situació que sorgeix quan dos o més docents, amb el mateix rol professional, organitzen, imparteixen i treballen conjuntament per tal que s’assoleixi d’una manera més eficaç i amb èxit el contingut que s’està treballant. En aquest sistema, que respon a la voluntat de millorar la qualitat de l’ensenyament, han de confluir aspectes com la versatilitat dels docents, la riquesa d’estils metodològics d’ensenyament, la cooperació entre els/les professionals i les necessitats educatives específiques del grup-classe. És una forma de millorar l’atenció més personalitzada que volem donar al nostre alumnat, a més de ser una forma d’inclusió de tots i totes en aquestes matèries.

La codocència a l’etapa d’Educació Primària es dóna:

–  A les matèries de Llengua catalana i Matemàtiques (2 hores cadascuna).

–  A la matèria de Taller d’anglès de 4t, 5è i 6è (1 hora).

–  A la matèria de Medi Natural de 4t, 5è i 6è (1 hora).

 • Aprenentatge cooperatiu

L’aprenentatge cooperatiu comporta una implicació directa i, molts avantatges tant per a l’alumnat com per al professorat. Com a metodologia a l’aula es basa en dos principis bàsics:

– Participació directa i activa. Només aprenem de veritat allò que volem aprendre, i sempre que participem activament del procés d’aprenentatge.

– Cooperació i ajuda mútua possibiliten l’assoliment de fites més altes en l’aprenentatge, ens permet aprendre més coses i aprendre-les millor.

El treball cooperatiu facilita l’autonomia de tots i totes, des del punt de vista de la cooperació grupal i entre iguals. També treballa competències com la discussió, la negociació i, en general, els valors de respecte, solidaritat i democràcia.

Les característiques del treball cooperatiu són:

– Participació activa i directa de l’alumnat.

– Treballar junts per assolir objectius comuns.

– L’alumnat obté els resultats beneficiosos per ell i per als altres membres del grup.

– Entre els membres hi ha una relació d’igualtat.

– Hi ha interdependència entre ells, ja que ajudar a un membre repercuteix favorablement en un i en tot l’equip.

– Lligam afectiu, celebrant junts els èxits.

Treball per racons

La coneguda metodologia de treballar per Racons en l’àmbit de l’Educació Infantil s’ha anat incorporant progressivament, curs a curs, en l’àmbit de l’Educació Primària, fins arribar actualment fins 6è. En aquest cas tots els cursos de Primària tenen 2 hores de racons a la setmana. Aquestes sessions s’agafen de les hores de llengua catalana y matemàtiques i per això en aquest racons es continua desenvolupant matèria curricular d’aquestes assignatures.

Però a més a més, ja que hi ha 4 racons per curs escolar, també es fan construccions, informàtica, taller de vídeo, etc. Són racons rotatius i tot l’alumnat d’un curs va canviant setmanalment de racó i d’espai on desenvolupar-lo.

Estem immersos en una societat en canvi continu on no hi ha prou de resoldre problemes o memoritzar continguts. En aquest moment les TIC (Tecnologies de la Informació i la Comunicació) són de vital importància per a l’alumne/a i la competència digital és clau per a l’aprenentatge per a la vida. Per tal de donar resposta a aquesta necessitat i a aquest repte és necessària la integració al centre de les TIC. Les accions que s’estan duent a terme són les següents:

 • Dotació al centre de sales d’ordinadors, portàtils, tablets, pissarres interactives (PDI), i projectors.
 • Millora de la connectivitat al centre
 • Robòtica i programació informàtica a tots els cursos de Primària
 • Participació en el programa Google for Education de l’alumnat de 4t. 5è. i 6è. amb l’assignació d’una contrasenya per accedir a les eines de la plataforma (gmail, drive, classroom,…).