A Primària, els alumnes comencen a adquirir i a desenvolupar una sèrie de competències bàsiques en el àmbits matemàtics, de la llengua i del medi social i natural que els acompanyaran al llarg de la seva vida. Per això és tan important aquesta etapa de l’aprenentatge a l’hora de crear els hàbits de treball i d’estudi necessaris per assolir aquestes competències. 

Tanmateix en aquesta etapa els alumnes treballaran les habilitats per conèixer, valorar i aplicar els valors i les normes de convivència per ser un/a ciutadà/na lliure capaç de prendre compromisos individuals i col·lectius, respectar els drets humans i acceptar el pluralisme propi d’una societat democràtica.

L'Educació Primària és una etapa obligatòria ( 6 – 12 anys ) a la qual els alumnes accedeixen un cop acabada l’Educació Infantil.

Objectius

Oferta escolar

Capacitats a assolir durant l'etapa

S’entén per competència la capacitat d’utilitzar els coneixements i habilitats, de manera transversal i interactiva, en contextos i situacions que requereixen la intervenció de coneixements vinculats a diferents sabers, cosa què implica la comprensió, la reflexió i el discerniment tenint en compte la dimensió social de cada situació.

COMPETÈNCIES COMUNICATIVES

COMPETÈNCIES METODOLÒGIQUES

COMPETÈNCIES PERSONALS

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES CENTRADES EN CONVIURE I HABITAR AL MÓN

L’educació primària consta de 6 cursos. El currículum consta de matèries instrumentals o bàsiques i d’altres de complementàries. La seva distribució per cicles és aquesta: Cicle Inicial (1r i 2n)

ASSIGNATURES HORES
Llengua Catalana 3
Llengua Castellana 2
Llengua Anglesa 2
Matemàtiques 3
Medi Social 2
Medi Natural 1
Medi Natural AICLE (anglès) 1
Religió 1.5
Tutoria 1
Taller d’anglès 2
Plàstica AICLE(anglès) 2
Ed. Física 2
Racons 2
Música 2
Informàtica 1

  Cicle Mitjà (3r i 4t)

ASSIGNATURES HORES
Llengua Catalana 3
Llengua Castellana 2
Llengua Anglesa 3
Matemàtiques 3
Medi Social 2
Medi Natural 1
Medi Natural AICLE (anglès) 1
Religió 1.5
Tutoria 1
Taller d’anglès 1
Plàstica AICLE (anglès) 2
Ed. Física 2
Racons 2
Música 2
Informàtica 1

  Cicle Superior (5è i 6è)

ASSIGNATURES HORES
Llengua Catalana 3
Llengua Castellana 2
Llengua Anglesa 3
Matemàtiques 3
Medi Social 2
Medi Natural 1
Medi Natural AICLE (anglès) 1
Religió 1.5
Tutoria 1
Taller d’anglès 1
Plàstica AICLE (anglès) 1
Ed. Física 2
Racons 2
Música 2
Informàtica 1
Llengües estrangeres (Francès i Alemany) 1 quadrimestre cada una. 1

 

El Projecte Lingüístic del col.legi Mare de Déu del Carme vetlla per assolir la competència lingüística del nostre alumnat en llengua catalana i castellana i potencia la importància de les llengües estrangeres en el currículum, especialment la llengua anglesa. A més de les hores de matèria comuna d’anglès, la presència de l’AICLE (matèries impartides en llengua anglesa) és molt marcada:

  • 1 hora de Medi Natural en anglès (Science) en tots els cursos de Primària.
  • 2 hores de Plàstica en anglès de 1r. a 4t. de Primària i 1 hora a 5è. i 6è.
  • 1 quadrimestre de llengua estrangera (francès) a 5è. i 6è.
  • 1 quadrimestre de llengua estrangera (alemany) a 5è. i 6è.
  • 1 hora de co-docència (2 professors a l’aula) en la matèria de Taller d’anglès a 5è. i 6è.

Seguint aquesta línia, cada curs els alumnes de 5è. i 6è. participen en el concurs d’anglès anomenat “The Fonix” a nivell de ciutat i, si van superant fases, a nivell de província i de comunitat autònoma.

Codocència

La co-docència és una estratègia educativa que s’ha implantat a la nostra escola d’una manera progressiva i que ha implicat una profunda transformació del treball practicat per l’equip docent. La co-docència és la situació que sorgeix quan dos o més docents, amb el mateix rol professional, organitzen, imparteixen i treballen conjuntament per tal que els alumnes assoleixin d’una manera més eficaç i amb èxit el contingut que s’està treballant.En aquest sistema, que respon a una voluntat de millorar la qualitat de l’ensenyament, han de confluir aspectes com la versatilitat dels docents, la riquesa d’estils metodològics d’ensenyament, la cooperació entre els professionals i les necessitats educatives específiques del grup-classe.És una forma de millorar l’atenció més personalitzada que volem donar als nostres alumnes, a més de ser una forma d’inclusió de tots els alumnes en aquestes matèries.

La co-docència a Primària es dóna:

–  A les matèries de Llengua catalana i Matemàtiques (2 hores cadascuna).

–  A la matèria de Taller d’anglès de 4t, 5è i 6è (1 hora).

  • Aprenentatge cooperatiu

L’aprenentatge cooperatiu comporta una implicació directa i, molts avantatges tant per a l’alumnat com per al professorat. Com a metodologia a l’aula es basa en dos principis bàsics:

– Participació directa i activa dels alumnes. Només aprenem de veritat allò que volem aprendre, i sempre que participem activament del procés d’aprenentatge.

– Cooperació i ajuda mútua possibiliten l’assoliment de fites més altes en l’aprenentatge, ens permet aprendre més coses i aprendre-les millor.

El treball cooperatiu facilita l’autonomia de tots els alumnes, des del punt de vista de la cooperació grupal i entre iguals. També treballa competències com la discussió, la negociació i, en general, els valors de respecte, solidaritat i democràcia.

Les característiques del treball cooperatiu són:

– Participació activa i directa de l’alumnat.

– Treballar junts per assolir objectius comuns.

– L’alumnat obté els resultats beneficiosos per ell i per als altres membres del grup.

– Entre els membres hi ha una relació d’igualtat.

– Hi ha interdependència entre ells, ja que ajudar a un membre  repercuteix favorablement en un i en tot l’equip.

– Lligam afectiu, celebrant junts els èxits.

Treball per racons

La coneguda metodologia de treballar per Racons en l’àmbit de l’Educació Infantil s’ha anat incorporant progressivament, curs a curs, en l’àmbit de l’Educació Primària, fins arribar actualment fins 6è. En aquest cas tots els cursos de Primària tenen 2 hores de racons a la setmana. Aquestes sessions s’agafen de les hores de llengua catalana y matemàtiques i per això en aquest racons es continua desenvolupant matèria curricular d’aquestes assignatures.

Però a més a més, ja que hi ha 4 racons per curs escolar, també es fan construccions, informàtica, taller de vídeo, etc. Són racons rotatius i tots els alumnes d’un curs van canviant setmanalment de racó i d’espai on desenvolupar-lo.

Estem immersos en una societat en canvi continu on no hi ha prou de resoldre problemes o memoritzar continguts. En aquest moment les TIC (Tecnologies de la Informació i la Comunicació) són de vital importància per a l’alumne i la competència digital és clau per a l’aprenentatge per a la vida. Per tal de donar resposta a aquesta necessitat i a aquest repte és necessària la integració al centre de les TIC. Les accions que s’estan portant a terme són les següents:

  • Dotació al centre de sales d’ordinadors, portàtils, tablets, pissarres interactives (PDI),  projectors.
  • Millora de la connectivitat al centre
  • Robòtica y programació informàtica a tots els cursos de Primària
  • Participació en el programa Google for Education dels alumnes de 4t. 5è. i 6è. amb l’assignació d’una contrasenya per accedir a les eines de la plataforma (gmail, drive,…).