L’etapa d’educació secundària (E.S.O) contribueix a desenvolupar les habilitats i competències bàsiques dels nostres alumnes perquè esdevinguin persones preparades per afrontar els diferents camins que se’ls presenten un cop acabats aquests estudis obligatoris.

"L’ESO és una etapa obligatòria a la qual els alumnes accedeixen un cop acabats els estudis de Primària"

Objectius

Competències a assolir durant l'etapa

COMPETÈNCIES TRANSVERSALS

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES

L’ESO consisteix en 4 cursos. Durant aquests el currículum consta de matèries comunes, específiques o optatives, treball de síntesi o projecte de recerca (treball transversal) i activitats complementàries:
1r ESO

MATÈRIES COMUNES

HORES

OPTATIVES

HORES

Llengua Catalana

3

Alemany

2

Llengua Castellana

3

Francès

2

Matemàtiques

3

Repassem les matemàtiques

2

Biologia i Geologia

3

Young Scientists (anglès)

2

Ciències Socials

2

Iniciació als esports col·lectius

2

Ciències Socials AICLE (anglès)

1

Taller de Reciclatge

2

Plàstica

2

English Theater

2

Anglès

3

Comprensión escrita en Lengua Castellana

2

Música

2

TREBALL DE SÍNTESI

35 hores / curs

Tecnologia

2

 
 

Robòtica

1

 
 

Religió

1

 
 

Tutoria

1

 
 

2n ESO

COMUNESHORESOPTATIVESHORES
Llengua Catalana3Alemany2
Llengua Castellana3Francès2
Matemàtiques4Repassem les matemàtiques2
Física i Química3Ampliació de matemàtiques2
Ciències Socials2English Theather2
Ciències Socials AICLE1Expresión en Lengua Castellana2
Anglès4Tennis taula2
Música2Comprensió escrita en Català2
Tecnologia2TREBALL DE SÍNTESI35 hores / curs
Robòtica1  
Religió1  
Tutoria1  

3r ESO

COMUNESHORESOPTATIVESHORES
Llengua Catalana3Alemany2
Llengua Castellana3Francès2
Matemàtiques4Emprenedoria2
Física i Química2Ampliació de matemàtiques2
Biologia i Geologia2English Theater2
Ciències Socials2Expresión en Lengua Castellana2
Ciències Socials AICLE (anglès)1Aprenentatge i Servei2
Anglès4Cultura Clàssica2
Plàstica2TREBALL DE SÍNTESI35 hores / curs
Tecnologia2  
Robòtica1  
Religió1  
Tutoria1  

4t ESO Els alumnes de 4t d’ESO han de cursar totes les matèries comunes i l’activitat complementària i han d’escollir 3 matèries optatives depenent de l’itinerari de batxillerat i l’opció de mòduls que vulguin cursar. Abans d’escollir les matèries l’escola ofereix una orientació a alumnes i famílies per garantir una decisió correcta i adaptada a les diferents necessitats.

COMUNESHORESOPTATIVESHORES
Llengua Catalana3Alemany3
Llengua Castellana3Francès3
Matemàtiques4Informàtica3
Ciències Socials2Filosofia3
Ciències Socials AICLE (anglès)1Dibuix Tècnic3
Anglès4Tecnologia / Robòtica3
Ètica1Física i Química3
Religió1Biologia i Geologia3
Tutoria1ACTIVITAT COMPLEMENTÀRIA 
  Tecniques d’Estudi1
  PROJECTE DE RECERCA35 hores / curs
A Mare de Déu del Carme s’opta per una formació integral del nostre alumnat, que no només aporta coneixements i continguts sinó també una formació personal que es desenvolupa en un entorn segur per a l’alumne. Per a aconseguir-ho, oferim les següents accions:

 • Nits de pares: Les nits de pares són una ocasió molt especial que permet una gran col·laboració entre la família i l’escola. Són una gran oportunitat per veure l’evolució de l’alumne, parlar directament amb el professor sobre els possibles problemes en una matèria o simplement perquè les famílies puguin participar més de l’aprenentatge dels/ de les seus/seves fills/filles. Quan l’escola i les famílies treballen juntes, l’alumne en surt beneficiat.
Hi ha dues Nits de Pares per a cada curs, amb entrevistes de 5 minuts amb els professors que la família hagi escollit. Quan sigui necessari, el professor també podrà demanar parlar amb una família.

 • Treball de l’esforç: La superació personal del nostre alumnat és un element clau de la nostra tasca educativa. Tot el personal docent i molt especialment el grup de tutors i tutores del centre amb l’ajuda de l’orientador treballen perquè l’exigència sigui a nivell de capacitat  personal de cada alumne, tenint en compte les seves aptituds i limitacions.
 • Tutories individualitzades: Tots els alumnes de l’ESO disposen d’un temps per tenir converses individualitzades amb el/la seu/seva tutor/a. D’aquesta forma es posa a la seva disposició un entorn segur perquè es puguin expressar lliurament i es puguin sentir atesos d’una forma molt personal.
 • Entrevistes de pares amb els tutors: Ja sigui a petició de la família o del tutor/a, es poden mantenir entrevistes per veure el desenvolupament acadèmic i general de l’alumne. Es faran tantes entrevistes com siguin necessàries depenent de cada cas.
 • Atenció psicològica: A la disposició de totes les famílies i alumnat  tenim un servei d’atenció psicopedagògica que pot acompanyar en diverses casuístiques i problemes.
 • Formació en valors: El nostre repte és formar alumnes que siguin bones persones i que esdevinguin bons ciutadans treballant per aconseguir un món més just i una societat millor dintre del carisma carmelita.
 • Tutories: A Mare de Déu del Carme el tutor és una figura clau en el seguiment dels objectius personals de cadascun dels seus alumnes. Com a gestor d’un grup-classe incideix ens aquells aspectes que són propis de l’edat i la realitat del grup i fent que la relació entre els alumnes de la classe i els professors que hi entren sigui l’òptima.
El Projecte Lingüístic de l’escola Mare de Déu del Carme vetlla per assolir la competència lingüística del nostre alumnat en llengua catalana i castellana i potencia la importància de les llengües estrangeres en el currículum, especialment la llengua anglesa. A més de les hores de matèria comuna d’anglès, la presència de l’AICLE (matèries impartides en llengua anglesa) és molt marcada:

 • 1 hora de Ciències Socials en anglès en tots els cursos de l’ESO
 • Matèria optativa YOUNG SCIENTISTS a 1r d’ESO
 • Codocència (2 professors a l’aula) en la matèria d’anglès de 1r a 3r d’ESO
 • Matèria optativa de ENGLISH THEATER de 1r a 3r d’ESO
El professorat del Departament de Llengües Estrangeres anima els alumnes perquè es presentin als exàmens oficials de llengua anglesa ja sigui de l’Escola Oficial d’Idiomes o de la Universitat de Cambridge. També oferim altres llengües estrangeres com el francès i l’alemany com a matèries optatives, tenint un percentatge molt alt d’alumnes que opten per aquestes. Ambdues llengües s’ofereixen a tots els cursos de l’ESO. Conscients que l’ensenyament de les llengües estrangeres és molt difícil sense una immersió lingüística de l’alumnat, el centre ofereix intercanvis internacionals amb països com Suècia, Holanda i Estats Units i estades a França i Alemanya.

Estem immersos en una societat en canvi continu on no hi ha prou de resoldre problemes o memoritzar continguts. En aquest moment les TIC (Tecnologies de la Informació i la Comunicació) són de vital importància per a l’alumne i la competència digital és clau per a l’aprenentatge per a la vida. Per tal de donar resposta a aquesta necessitat i a aquest repte és necessària la integració al centre de les TIC. Les accions que s’estan portant a terme són les següents:

 • Dotació al centre de sales d’ordinadors, portàtils, pissarres interactives (PDI),  projectors, “tablets”
 • Millora de la connectivitat al centre
 • Treball a les classes d’informàtica del següents programes:

. Phython

. App Inventor

. Scratch

. Google for Education

 • Robòtica a tots els cursos de l’ESO

. Lego Mindstorms

. Arduino

El treball de síntesi és un conjunt d’activitats d’ensenyament i aprenentatge, fetes en equip, per desenvolupar competències complexes i comprovar si s’ha aconseguit, i fins a quin punt, que l’alumnat sigui capaç d’aplicar les competències bàsiques treballades en les diferents matèries per a la resolució de qüestions i problemes relacionats amb la vida pràctica. Integra continguts de diverses matèries i admet diferents concrecions temporals. Es fa en els cursos de 1r, 2n i 3r d’ESO.

La distribució actual dels Treballs de Síntesi a l’etapa és: 1r d’ESO – (Escola) – “La Diversitat Cultural” 2n d’ESO(Escola i Tamarit) – “L’Aigua com a font de vida3r d’ESO – (Escola o Örebro – Suècia) – “Terrassa, una ciutat a descobrir” / “Suècia, un país a descobrir”

El projecte de recerca és un conjunt d’activitats de descoberta i recerca realitzades per l’alumnat de 4t d’ESO en equip, sobre un tema transversal del currículum o focalitzat en un àmbit determinat, per tal de comprovar el grau d’autonomia de l’alumnat i la seva capacitat per treballar en grup. El Projecte de Recerca es pot realitzar a l’escola o a Gorinchem (Holanda). “Aprendre a aprendre” / “Experiència multicultural a Holanda”<