El batxillerat està estructurat en modalitats I itineraris I els alumnes han de ser orientats per poder efectuar una tria que sigui adecuada las sus interessos i que els proporcioni un desenvolupament de les sedes habilitats en un aprenentatge per la vida.

Batxillerat carmelitans terrassa

"Batxillerat és una etapa de dos cursos que fan de pont entre l'educació secundaria obligatòria i els estudis superiors"

Objectius

Oferta Escolar

Competències a assolir durant l'etapa

Les competències a assolir durant el Batxillerat són les següents:

Tot i que el Batxillerat és un període molt acadèmic, a Mare de Déu del Carme no oblidem la importància d’una formació integral del nostre alumnat, que no només aporta coneixements i continguts sinó també una formació personal que es desenvolupa en un entorn segur per a l’alumne. Per a aconseguir-ho, oferim les següents accions:

 • Nits de Pares: Les Nits de Pares són una ocasió molt especial que permet una gran col·laboració entre la família i l’escola. Són una gran oportunitat per veure l’evolució de l’alumne, parlar directament amb el professor sobre els possibles problemes en una matèria o simplement perquè les famílies puguin participar més de l’aprenentatge dels/ de les seus/seves fills/filles. Quan l’escola i les famílies treballen juntes, l’alumne en surt beneficiat, especialment en una etapa on la pressió de les qualificacions i del futur universitari és tan marcat.

Hi ha dues Nits de Pares per a cada curs de Batxillerat, amb entrevistes de 5 minuts amb els professors que la família hagi escollit. Quan sigui necessari, el professor també podrà demanar parlar amb una família. Les Nits de Pares han de ser una trobada informativa però també una oportunitat de conversa agradable entre família i professor. La bona relació entre tots ajudarà molt l’alumne a millorar i a sentir-se més confiat i acompanyat.

 • Treball de superació personal: Per a Mare de Déu del Carme el treball de l’esforç és molt important en aquesta etapa. En aquesta tasca fem créixer els alumnes en la seva superació personal amb l’objectiu que assoleixin els seus desitjos de futuri la seva realització com a persones i bons ciutadans.
 • Tutoria grupal: El tutor del grup de Batxillerat té com a missió la cohesió de la seva classe, en un ambient participatiu que ajudi els seus alumnes a millorar i a avançar vers els objectius proposats.
 • Tutoria individualitzada: Tots els alumnes de Batxillerat disposen d’un temps per tenir converses individualitzades amb el/la seu/seva tutor/a. D’aquesta forma es posa a la seva disposició un entorn segur perquè es puguin expressar lliurament i es puguin sentir atesos d’una forma molt personal.
 • Tutoria de pares amb els tutors: Ja sigui a petició de la família o del tutor/a, es poden mantenir entrevistes per veure el desenvolupament acadèmic i general de l’alumne. Es faran tantes entrevistes com siguin necessàries depenent de cada cas.
 • Atenció psicològica: A la disposició de totes les famílies i alumnat tenim un servei d’atenció psicopedagògica que pot acompanyar en diverses casuístiques i problemes.
 • Orientació universitària i professional: L’orientador al Batxillerat facilita la informació necessària a l’alumne i a la seva família sobre els diferents estudis posteriors que poden realitzar. L’escola també organitza xerrades a càrrec d’exalumnes o d’institucions externes que presenten els seus programes acadèmics. Els alumnes de Batxillerat també participen en visites a centres universitaris que organitzen Portes Obertes i a fires de l’ensenyament per obtenir tota la informació necessàriaque els ajudi a escollir amb garanties.
 • Formació en valors: El nostre repte és formar alumnes que siguin bones persones i que esdevinguin bons ciutadans treballant per aconseguir un món més just i una societat millor dintre del carisma carmelita.

L’avaluació del procés d’aprenentatge de l’alumnat de batxillerat ha de ser contínua i, alhora, global i diferenciada segons les matèries, de manera que es tinguin en compte tant les particularitats dels elements singulars del currículum com la seva coordinació i també ha de ser contínua, i ha de detectar les dificultats tan bon punt es produeixin, esbrinar-ne les causes i prendre les mesures necessàries a fi que l’alumnat pugui continuar amb èxit el seu procés d’aprenentatge. La informació que proporciona l’avaluació de l’alumne ha de permetre millorar els seus aprenentatges. L’avaluació ha de ser un acte de reflexió per poder dirigir i orientar els nostres alumnes i trobar aquelles llacunes de les quals hem de fer un seguiment. Els components de l’avaluació al centre són els següents:

 • Avaluació Inicial: la funció bàsica d’aquesta avaluació és conèixer el nivell d’aprenentatge de cada alumne/a, detectar, a temps, possibles dificultats i donar pautes per superar-les.
 • Avaluació Trimestral: valorar els aprenentatges de cada alumne/a i fer el seguiment del desenvolupament per part del professorat del procés d’ensenyament.
 • Avaluació Final: l’equip docent valora els resultats obtinguts per l’alumnat pel que fa als ensenyaments ordinaris realitzats al llarg del curs.
 • Recuperacions trimestrals i finals: per a aquells alumnes que no han superat l’avaluació, el centre preveu activitats de recuperació per facilitar a l’alumne la millora en la matèria.

Per tal d’avaluar l’alumnat, l’equip docent i la direcció es reuneixen en les Juntes d’Avaluació . Aquestes juntes són coordinades pel tutor de cada grup classe qui obté la informació necessària sobre els seus alumnes per poder, d’aquesta forma, millorar el seu rendiment.

Essent el Batxillerat una època plena de reptes per als alumnes i de molt nerviosisme quan s’apropen exàmens finals i la Selectivitat, la nostra tasca a l’escola és ajudar-los a passar aquests moments difícils de la millor forma i fer que estiguin el màxim de tranquils per afrontar les proves amb èxit. Per aquest motiu organitzem simulacions de les proves de Selectivitat a l’escola amb els següents objectius:

 • Ajudar els alumnes a perdre la por escènica i a prendre consciència de la importància de la gestió del temps durant l’examen.
 • Donar feedback a l’alumnat sobre quins aspectes de cada matèria tenen molt assolits i aquells que han de millorar (conversa amb el professor). Ajudar els alumnes a reduir el nivell d’ansietat que es produeix en aquest tipus de proves.
 •  Repetir l’escenari de les proves de Selectivitat amb la màxima exactitud possible. 

Els avantatges de les simulacions de la Selectivitat són:

 • Motivar els alumnes perquè no deixin tot l’estudi per al final: focalització avançada de l’esforç i la motivació.
 • Millora del coneixement i dels mecanismes de memòria Identificació d’àrees de millora en una determinada matèria: temps per demanar ajuda.
 • Identificació de fortaleses en una determinada matèriaz.
 • Practicar en similars condicions que la Selectivitat: familiarització amb la pressió.
 • Pensar i escriure sota les mateixes condicions de pressió i veure com els nervis afecten els resultats dels exàmens reals

El Treball de Recerca és un treball d’investigació que ha de realitzat tot l’alumnat de Batxillerat. Aquest treballcaràcter individual, tot i que en alguns casos en què el procés sigui més elaborat es podrà fer en parelles o petit grup. Els alumnes trien un tema i se’ls proporciona un tutor que els guia durant el procés, tot i que moltes vegades també intervenen d’altres institucions i professionals externs al centre. Els Treballs de Recerca poden ser redactats en qualsevol de les llengües que es recullen al Projecte lingüístic del centre.

L’avaluació del Treball de Recerca la realitza el tutor designat tenint en compte el procés i seguiment, la presentació escrita i la presentació oral. La qualificació obtinguda representa un 10% de la nota mitjana final del Batxillerat.

L’estada a l’empresa és una matèria optativa que té com a objectiu fer conèixer a l’alumnat la realitat del món laboral. L’estada a l’empresa ha de tenir una durada mínima de 140 hores, de les quals s’utilitzen 70 hores per desenvolupar continguts teoricopràctics al centre educatiu. Durant l’estada, l’alumnat pren contacte amb un camp professional vers el qual se sent motivat i, així, pot enfocar millor el seu projecte de futur, acadèmic i professional.

Aquesta matèria optativa només pot ser cursada al centre pels alumnes que estiguin seguint un itinerari de Ciències Socials o humanístic.

L’avaluació de l’estada a l’empresa ha de tenir en compte, a més de la valoració del professorat que en fa el seguiment, la valoració realitzada per l’empresa sobre la tasca de l’alumnat, juntament amb l’avaluació de les activitats teoricopràctiques que, si escau, s’hagin efectuat prèviament.

Aquesta matèria específica que es cursa en anglès té com a objectiu que els alumnes prenguin consciència de la forma interpretativa del coneixement, incloent les tendències ideològiques pròpies.

El pensament crític aporta coherència als alumnes, ja que vincula totes les àrees. També els demostra que poden aplicar els seus coneixements amb més consciència i credibilitat.

L’adquisició de les habilitats del pensament crític fa que l’alumne pugui separar els fets de les opinions, pugui examinar un fet des de tots els vessants i pugui evitar fer judicis personals aplicant la racionalitat.

La matèria optativa de Creixement Personal té com a finalitat treballar aspectes per reforçar l’alumne perquè pugui desenvolupar-se d’una forma eficaç, augmentant la seva autoestima, reforçant el seu lideratge i avançant perquè tingui més confiança en si mateix. És un treball de desenvolupament personal i lideratge de l’alumne que fa que se senti més segur en el seu desenvolupament per a la vida.

Algunes de les activitats que es porten a terme a la matèria són: debats a l’aula sobre temes d’actualitat, apadrinament d’avis a la Llar de l’Ancianitat, presentacions públiques sobre temes escollits per l’alumne, anàlisi dels avantatges i perills de les xarxes socials i col·laboració en activitats organitzades a l’escola.