El batxillerat està estructurat en diferents modalitats i itineraris. L’alumnat ha de ser orientat per poder efectuar una tria que sigui l’adequada als seus interessos i que li proporcioni un desenvolupament de les seves habilitats per la vida.

Batxillerat carmelitans terrassa

"Batxillerat és una etapa de dos cursos que fan de pont entre l'educació secundària obligatòria i els estudis superiors"

Objectius

Oferta Escolar

Competències a assolir durant l'etapa

Les competències a assolir durant el Batxillerat són les següents:

Tot i que el Batxillerat és un període molt acadèmic, a Mare de Déu del Carme no oblidem la importància d’una formació integral del nostre alumnat, que no només aporta coneixements i continguts sinó també una formació personal que es desenvolupa en un entorn segur per a l’alumne. Per a aconseguir-ho, oferim les següents accions:

 • Nits de Famílies: Les Nits de Famílies són una ocasió molt especial que permet una gran col·laboració entre la família i l’escola. Són una gran oportunitat per veure l’evolució de l’alumne/a, parlar directament amb el professor/a sobre els possibles problemes en una matèria o simplement perquè les famílies puguin participar més en l’aprenentatge dels/ de les seus/seves fills/filles. Quan l’escola i les famílies treballen juntes, l’alumne/a en surt beneficiat, especialment en una etapa on la pressió de les qualificacions i del futur universitari és tan marcat.

Hi ha dues Nits de Famílies per a cada curs de Batxillerat, amb entrevistes de 5 minuts amb el professorat que la família hagi escollit. Quan sigui necessari, el professor/a també podrà demanar parlar amb una família. Les Nits de Famílies han de ser una trobada informativa però també una oportunitat de conversa agradable entre família i professor/a. La bona relació entre tots ajudarà molt l’alumne/a a millorar i a sentir-se més confiat i acompanyat.

 • Treball de superació personal: Per a nosaltres, treballar l’esforç individual és molt important. En aquesta tasca fem créixer els alumnes en la seva superació personal amb l’objectiu que assoleixin els seus desitjos de futur i la seva realització com a persones i bons ciutadans i ciutadanes.
 • Tutoria grupal: El/La tutor/a del grup de Batxillerat té com a missió la cohesió de la seva classe, en un ambient participatiu que ajudi els seus tutorands i tutorandes a millorar i a avançar vers els objectius proposats.
 • Tutoria individualitzada: Tots els alumnes de Batxillerat disposen d’un temps per tenir converses individualitzades amb el/la seu/seva tutor/a. D’aquesta forma es posa a la seva disposició un entorn segur perquè es puguin expressar lliurament i es puguin sentir atesos d’una forma molt personal.
 • Tutoria de famílies amb els tutors/es: Ja sigui a petició de la família o del tutor/a, es mantenen entrevistes periòdiques per veure el desenvolupament acadèmic i general de l’alumne/a.
 • Atenció psicològica: Tenim un servei d’atenció psicopedagògica (DOIP), a disposició de totes les famílies i de l’alumnat, que acompanya en diverses casuístiques i possibles problemes.
 • Orientació universitària i professional: L’orientador facilita la informació necessària a l’alumne/a i a la seva família sobre els diferents estudis posteriors que poden realitzar. L’escola també organitza xerrades a càrrec d’exalumnes o d’institucions externes que presenten els seus programes acadèmics. L’alumnat de Batxillerat també participa en visites a centres universitaris que organitzen Jornades de Portes Obertes i a Fires de l’Ensenyament per obtenir tota la informació necessària que els ajudi a escollir amb garanties.
 • Formació en valors: El nostre repte és formar alumnes que siguin bones persones i que esdevinguin bons ciutadans treballant per aconseguir un món més just i una societat millor dintre del carisma carmelita.

L’avaluació del procés d’aprenentatge ha de ser contínua i, alhora, global i diferenciada segons les matèries, de manera que es tinguin en compte tant les particularitats dels elements singulars del currículum com la seva coordinació i ha de detectar les dificultats tan bon punt es produeixin, esbrinar-ne les causes i prendre les mesures necessàries a fi que l’alumnat pugui continuar amb èxit el seu procés d’aprenentatge. La informació que proporciona l’avaluació de l’alumne/a ha de permetre millorar els seus aprenentatges. L’avaluació ha de ser un acte de reflexió per poder dirigir i orientar al nostre alumnat i trobar aquelles llacunes de les quals hem de fer un seguiment. Els components de l’avaluació al centre són els següents:

 • Avaluació Inicial: la funció bàsica d’aquesta avaluació és conèixer el nivell d’aprenentatge de cada alumne/a, per detectar a temps possibles dificultats i donar pautes per superar-les.
 • Avaluació Trimestral: valorar els aprenentatges de cada alumne/a i fer el seguiment del desenvolupament per part del professorat del procés d’ensenyament.
 • Avaluació Final: l’equip docent valora els resultats obtinguts per l’alumnat pel que fa als ensenyaments ordinaris realitzats al llarg del curs.
 • Recuperacions trimestrals i finals: per a aquells alumnes que no han superat l’avaluació, el centre preveu activitats de recuperació per facilitar a l’alumne la millora en la matèria.

Per tal d’avaluar l’alumnat, l’equip docent i la Direcció es reuneixen en les Juntes d’Avaluació. Aquestes juntes són coordinades pel tutor/a de cada grup classe qui obté la informació necessària sobre els seus alumnes per poder, d’aquesta forma, millorar el seu rendiment.

Essent el Batxillerat una època plena de reptes pels alumnes i de molt nerviosisme quan s’apropen exàmens finals i la Selectivitat, la nostra tasca a l’escola és ajudar-los a passar aquests moments difícils de la millor forma i fer que estiguin el màxim de tranquils per afrontar les proves amb èxit.

Per aquest motiu organitzem simulacions de les proves de Selectivitat a l’escola amb els següents objectius:

 • Ajudar a perdre la por escènica i a prendre consciència de la importància de la gestió del temps durant l’examen.
 • Donar feedback sobre quins aspectes de cada matèria tenen molt assolits i aquells que han de millorar (conversa amb el professor). Ajudar a reduir el nivell d’ansietat que es produeix en aquest tipus de proves.
 • Repetir l’escenari de les proves de Selectivitat amb la màxima exactitud possible.

Els avantatges de les simulacions de la Selectivitat (SimuSele) són:

 • Motivar a l’alumnat perquè no deixi tot l’estudi per al final: focalització avançada de l’esforç i la motivació.
 • Millora del coneixement i dels mecanismes de memòria
 • Identificació d’àrees de millora en una determinada matèria: temps per demanar ajuda.
 • Identificació de fortaleses en una determinada matèria.
 • Practicar en condicions similars a la Selectivitat: familiarització amb la pressió.
 • Pensar i escriure sota les mateixes condicions de pressió i veure com els nervis afecten els resultats dels exàmens reals.

El Treball de Recerca (TDR) és un treball d’investigació que ha de realitzat tot l’alumnat en aquesta etapa. Aquest treball té caràcter individual, tot i que en alguns casos en què el procés sigui més elaborat es podrà fer en parelles o petit grup. L’alumne/a tria un tema i se’ls assigna un tutor/a que els guia durant el procés, tot i que moltes vegades també intervenen d’altres institucions i professionals externs al centre. Els Treballs de Recerca poden ser redactats en qualsevol de les llengües que es recullen al Projecte Lingüístic del Centre.

L’avaluació del Treball de Recerca la realitza el tutor/a del TDR tenint en compte procés i seguiment, la presentació escrita i la presentació oral. La qualificació obtinguda representa un 10% de la nota mitjana final del Batxillerat.

L’estada a l’empresa és una matèria optativa que té com a objectiu fer conèixer a l’alumnat la realitat del món laboral. L’estada a l’empresa ha de tenir una durada mínima de 140 hores, de les quals s’utilitzen 70 hores per desenvolupar continguts teoricopràctics al centre educatiu. Durant l’estada, l’alumnat pren contacte amb un camp professional vers el qual se sent motivat i, així, pot enfocar millor el seu projecte de futur, acadèmic i professional.

Aquesta matèria optativa només pot ser cursada al centre pels alumnes que estiguin seguint un itinerari de Ciències Socials o Humanístic.

L’avaluació de l’estada a l’empresa ha de tenir en compte, a més de la valoració del professorat que realitza el seguiment, la valoració realitzada per l’empresa sobre la tasca de l’alumnat, juntament amb l’avaluació de les activitats teoricopràctiques que, si escau, s’hagin efectuat prèviament.

Aquesta matèria específica que es cursa en anglès té com a objectiu que el grup prengui consciència de la forma interpretativa del coneixement, incloent les tendències ideològiques pròpies.

El pensament crític aporta coherència a l’alumnat, ja que vincula totes les àrees. També els demostra que poden aplicar els seus coneixements amb més consciència i credibilitat.

L’adquisició de les habilitats del pensament crític fa que l’alumne pugui separar els fets de les opinions, pugui examinar un fet des de tots els vessants i pugui evitar fer judicis personals aplicant la racionalitat.

La matèria optativa de Creixement Personal té com a finalitat que l’alumne/a pugui desenvolupar-se d’una forma eficaç, augmentant la seva autoestima, reforçant el seu lideratge i avançant perquè tingui més confiança en si mateix/a. És un treball de desenvolupament personal i lideratge que fa que se senti més segur en el seu desenvolupament per a la vida.

Algunes de les activitats que es porten a terme a la matèria són: debats a l’aula sobre temes d’actualitat, apadrinament d’avis i àvies a La Llar LaFACT, presentacions públiques sobre temes escollits per l’alumne/a i col·laboració en activitats organitzades a l’escola.