Preinscripció Batxillerat

Truca'ns al 937 35 26 28 o emplena el següent formulari i t'informarem.

La informació que es pot veure actualment correspon al curs 2022-2023. Properament es publicarà la informació corresponent a la preinscripció del curs 2023-2024. Per a més informació emplena el formulari superior.

Et guiem pas a pas durant tot el procés de preinscripció, perquè entenguis com funciona el sistema d’assignació de plaça als nens i nenes per a l’etapa de batxillerat. És el cas del teu fill o filla? Doncs comencem…

Necessites ajuda presencial?

Per a la vostra major comoditat, podeu dur a terme el procés directament al nostre centre, on el nostre equip estarà encantat d’oferir-vos assistència personal.

Horari atenció families en cas de necessitar ajuda presencial per a fer la pre-inscripció:

 • 09:30h a 12:30h
 • 14:30h a 17:30h

Calendari preinscripció y matrícula 24-25

El procés de preinscripció escolar s’inicia a mitjans d’abril i acaba amb la formalització de la matrícula, a finals de juny.

Durant tot aquest temps, hi ha dates i terminis associats a actuacions clau que has de tenir presents, ja que determinen l’assignació final de places en els centres educatius.

 • 16 d’abril: Oferta inicial de places escolars.
 • 18 – 25 d’abril: Presentació de la sol·licitud de preinscripció.
 • Fins al 26 d’abril: Presentació de la documentació.
 • 17 de maig: Llista de sol·licituds amb la puntuació provisional.
 • 17 – 23 de maig: Presentació de reclamacions.
 • 29 de maig: Llista de sol·licituds amb la puntuació una vegada resoltes les reclamacions.
 • 29 de maig: Sorteig per a resoldre les sol·licituds de preinscripció empatades a punts.
 • 3 de juny: Llista ordenada.
 • 20 de juny: Oferta final de places escolars.
 • 20 de juny: Llista d’alumnes admesos i llista d’espera.
 • 21 de juny – 1 de juliol: Matriculació dels alumnes preinscrits en batxillerat amb plaça assignada.

Criteris d'assignació de plaça

Els criteris d’assignació de plaça per la preinscripció escolar a Terrassa 2024-25 es divideixen en criteris principals i complementaris:

Criteris principals

 1. Expedient acadèmic. Es suma la qualificació mitjana dels estudis que permeten l’accés a batxillerat: qualificació mitjana, calculada amb dos decimals. Si l’alumne encara està cursant els seus estudis previs en el moment de la sol·licitud, s’utilitza la qualificació mitjana dels cursos d’aquests estudis ja avaluats definitivament, calculada també amb dos decimals.
 2. Si el fill o filla que opta a la plaça té germans o germanes que ja estan estudiant en el centre sol·licitat, o és un nen en situació d’acolliment familiar i els fills o filles de la família acollidora estan escolaritzats en el centre. (50 punts)
 3. Si la família rep la renda garantida de ciutadania. (15 punts)
 4. Proximitat geogràfica del domicili habitual o del lloc de treball del pare o mare a l’escola. (10-30 punts)

4.1 Quan el domicili habitual de la família es troba a la zona educativa del centre escolar que es triat en primer lloc. (30 punts)

4.2 Quan la ubicació del lloc de treball del pare, mare, tutor o tutora està dins de la zona educativa del centre triat en primer lloc. (20 punts)

4.3 Quan el domicili familiar es troba dins del mateix municipi, però no dins de la zona educativa del centre que s’ha triat en primer lloc. (10 punts)

Criteris complementaris

Els criteris complementaris serveixen per desempatar i són:

 1. Quan el pare, la mare o el tutor o tutora legal treballen en el centre en el moment en què es presenta la sol·licitud de preinscripció. (10 punts)
 2. Quan l’alumne forma part d’una família nombrosa. (10 punts)
 3. Quan l’alumne forma part d’una família monoparental. (10 punts)
 4. Quan l’alumne ha nascut en un part múltiple. (10 punts)
 5. Quan l’alumne es troba en situació d’acolliment familiar. (10 punts)
 6. Si algun membre de la família (el propi alumne, el pare o la mare, o bé algun germà o germana) té una discapacitat igual o superior al 33%. (15 punts)
 7. Si s’acredita la condició de víctima de violència de gènere o de terrorisme. (10 punts)

Documentació preinscripció 24-25

Per a realitzar la sol·licitud de preinscripció és necessari presentar tota la documentació necessària per a acreditar la identitat de les famílies sol·licitants i el compliment dels criteris d’assignació de places. 

Com tots els tràmits es realitzen de manera telemàtica, és necessari escanejar o fotografiar tots els documents sol·licitats per totes dues cares.

Si la sol·licitud es presenta mitjançant el formulari electrònic, presentar:

 1. Eina d’identificació digital: La persona que realitze el tràmit en format electrònic ha de tenir una eina d’identificació digital com el DNI electrònic, la T-CAT, el sistema Cl@ve o el idCAT Mòbil. Si no tens aquesta eina pots presentar la sol·licitud en suport informàtic.
 2. Codi identificador de l’alumne o alumna (RALC): Tots els nens i nenes que han estat matriculats a Catalunya a partir del curs 2015-2016 tenen assignat un codi identificador del Registre d’alumnes de Catalunya, el RALC. 
 3. Si l’alumne a l’alumna no disposa del RALC, serà necessari adjuntar:
 • Si és menor d’edat

1 – Certificació electrònica de la inscripció de naixement o llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Quan l’alumne estigui en situació d’acolliment, el document a aportar és la resolució d’acolliment del Departament de Drets Socials.

2 – DNI o NIE del pare, mare o tutor o tutora de l’alumne o passaport, i si és estranger d’un país membre de la UE haurà d’adjuntar el document d’identitat del país d’origen.

 • Si és major d’edat

1 – DNI, NIE, passaport o document d’identitat d’un país membre de l’alumne o alumna.

Si la sol·licitud es presenta mitjançant el formulari en suport informàtic, presentar:

 • Si és menor d’edat

1 – Certificació electrònica de la inscripció de naixement o llibre de família o altres documents relatius a la filiació.
Quan l’alumne estigui en situació d’acolliment, el document a aportar és la resolució d’acolliment del Departament de Drets Socials.

2 – DNI o NIE del pare, mare o tutor o tutora de l’alumne o passaport, i si és estranger d’un país membre de la Unió Europea haurà d’adjuntar el document d’identitat del país d’origen.

 • Si és major d’edat

1 – DNI, NIE, passaport o document d’identitat d’un país membre de l’alumne o alumna.

Documentació acreditativa dels criteris prioritaris i complementaris

Si es tracta d’alumnes que han finalitzat l’ESO a partir del curs 2017-2018 o estan cursant quart d’ESO actualment, no cal presentar cap acreditació perquè s’obté automàticament del Departament d’Educació.

Si es tracta d’estudis antics, cal anar a la pàgina 27 del llibre d’escolaritat d’ensenyament bàsic on apareix la qualificació mitjana de l’etapa en forma numèrica.

Si es tracta d’estudis estrangers homologats, s’utilitza la qualificació mitjana que apareix en la credencial d’homologació. Si no hi apareix, es pot demanar el càlcul a la Direcció General d’Atenció a la Família i a la Comunitat Educativa. Si no s’obté per qualsevol motiu, es considera que la puntuació és un 5.

Si es tracta d’estudis estrangers que encara s’estan cursant en el moment de preinscripció, es pot presentar una declaració responsable seguint el model que trobareu en aquest web. En aquest cas, es considera que la puntuació és un 5.

En enviar la sol·licitud es programa la consulta automatitzada del padró. Aquesta consulta serveix per a confirmar l’adreça del domicili familiar. Si no es poden obtindre les dades del padró és necessari acreditar la residència adjuntant un certificat o volant de convivència de l’alumne, on ha de constar l’adreça del domicili i acreditar que l’alumne viu com a mínim amb el pare o la mare que presenta la sol·licitud.

En el cas de les persones assalariades, és suficient si s’aporta el contracte laboral o un certificat emés per l’empresa. En el cas de ser treballadora o treballador autònom, haurà de presentar-se el model de l’Agència tributària 036 o 037, on es deixa constància del domicili en el qual es duu a terme l’activitat.

Aportació de documents com a certificació o resolució emesa pel Departament de Drets Socials.

Aquesta informació es validarà mitjançant consultes interadministratives quan es realitze la sol·licitud de preinscripció. Només quan no siga possible validar-ho o es tracti de títols emesos per altres comunitats autònomes, serà necessari presentar el títol de família nombrosa.

Aquesta informació es validarà mitjançant consultes interadministratives quan es realitze la sol·licitud de preinscripció. Només quan no siga possible validar-ho o quan es tracti de títols emesos per altres comunitats autònomes, serà necessari adjuntar el títol de família monoparental.

S’acredita amb el llibre de família o la certificació electrònica de la inscripció de naixement.

S’acredita amb la resolució d’acolliment del Departament de Drets Socials

Aquest supòsit inclou la discapacitat igual o superior al 33% de l’alumne, del pare o la mare o d’algun germà o germana, i es valguda mitjançant consultes interadministratives. Si no es pot validar o si es tracta d’una discapacitat reconeguda per altres comunitats autònomes, és necessari presentar el certificat o la targeta acreditativa de discapacitat que emet el Departament de Drets Socials o els organismes competents en altres comunitats autònomes. També pot adjuntar-se el document que acredita ser beneficiari o beneficiària d’una pensió d’incapacitat permanent de grau total o de gran invalidesa, o bé, quan siga oportú, el corresponent certificat de les classes passives que tenen reconeguda una pensió de jubilació o retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat.

S’acredita amb la sentència judicial de qualsevol ordre jurisdiccional, l’ordre de protecció vigent, o l’informe dels serveis socials o el certificat que acredita la condició de víctima de terrorisme que emet la Subdirecció General de Suport a Víctimes del Terrorisme del Ministeri de l’Interior.

Google Maps

Al cargar el mapa, acepta la política de privacidad de Google.
Más información

Cargar el mapa

Reserva la teva visita personalitzada