Tutoria de grup

Cada tutor/a disposa d’una hora setmanal en la qual es reuneix amb el seu grup-classe per tractar temes d’aspectes integrals de la persona. En aquestes tutories també s’inclouenxerrades i tallers de personal extern com policia, psicòlegs, infermera que col·laborenamb el centre per poder ajudar a l’alumnat.

L’acció tutorial ha de ser plantejada com un conjunt d’activitats educatives interrelacionades, que es destinin a l’entrenament i l’hàbit de les competències següents:

Cada tutor/a també disposa d’una hora destinada a l’atenció individual del seu alumnat. Aquest és un moment molt important ondetectar i ajudar en qualsevolproblema que preocupi a l’alumne/a. Algunes de les tasques més importants són les següents:

Tutoria individual

ENTREVISTES FAMÍLIES

Les entrevistes amb les famílies són un punt clau en el seguiment del nostre alumnat. Normalment les entrevistes són entre tutor/a i família i el seu objectiu és informar i unificar criteris i accions a l’hora d’ajudar a l’alumne/a o fill/a a desenvolupar el seu rendiment acadèmic i a desenvolupar les seves competències.

Les Nits de Famílies són una trobada de pares, alumne/a i professor/a durant una estona curta per parlar d’una matèria concreta. Cada curs disposa de dues convocatòries i són una oportunitat clau per mantenir un diàleg directe amb l’objectiu de la millora del desenvolupament de l’alumne.

Encara que es disposa d’un temps curt,si es creu convenient es pot mantenir una entrevista més llarga en un altre moment. La Nit de Famílies és una acció que està inclosa dins de les accions estratègiques de la Direcció d’aquest centre. La relació família-escola és molt important pel desenvolupament acadèmic i personal de l’alumnat. Creiem que és clau que escola i família treballem plegats en un objectiu comú, l’èxit educatiu, que dona complementarietat a la tasca educadora i és una via d’interacció i cooperació.

L’acció tutorial és clau en lagestió acadèmica dels alumnes i és el lligam directe amb la família. Veiem positivament que e/la tutor/a aconselli a les famílies les trobades amb un/a determinat/da docent si això repercuteix positivament en l’alumne/a. Aquesta recomanació des de tutoriaes fa abans de que la família triï les entrevistes.

 

NITS DE FAMÍLIES