INNOVACIONS

L’escola Mare de Déu del Carme ofereix una amplia varietat de metodologies innovadores per tal d’aconseguir que els aprenentatges dels seus alumnes siguin a la vegada engrescadors i significatius.

Treball cooperatiu

Si comencem per una de les metodologies que es fa servir des de fa més cursos tenim el treball cooperatiu, en el qual es fan servir diferents estructures de treball sempre amb el factor comú de la participació cooperativa dels 4 alumnes integrants de cada grup. Per aquest motiu la distribució de les aules ja esta configurada en funció de aquesta forma de treball.

Des de fa anys, s’ha implantat a l’escola el sistema de codocència en les dues matèries instrumentals més importants: la llengua i les matemàtiques. Així en dues hores de cadascuna d’aquestes matèries hi ha a l’aula dos professors per guiar els aprenentatges del alumnes: el tutor i un mestre de reforç. A partir d’aquí es fan diferents estratègies entre els dos mestres i els alumnes per tal d’atendre el màxim possible les seves necessitats. Aquesta codocència es desenvolupa a totes les etapes de l’escola, des d’Educació Infantil fins al Batxillerat.

Codocència

Al nostre Centre, el projecte EMAT s’està duent a terme, aquest any, a les aules d’Educació Infantil i 1r -2n d’Educació Primària i s’anirà incorporant progressivament cada curs acadèmic. EMAT ens dona les eines necessàries per ensenyar les matemàtiques a través del pensament creatiu, la gestió de les emocions, el joc i la confiança en un mateix. És un projecte per treballar les matemàtiques per a infants de 3 a 12 anys i està basat en les intel·ligències múltiples.

Aquest mètode està basat en la taxonomia de Bloom, que ordena l’aprenentatge significatiu en sis nivells: conèixer, comprendre, aplicar, analitzar, crear i avaluar. Tots són imprescindibles per a que els alumnes entenguin a fons les matemàtiques i les puguin utilitzar per resoldre qualsevol problema de vida quotidiana. La sistematització i la ciclicitat són clau de l’èxit d’EMAT. Els infants comencen a familiaritzar-se amb els conceptes matemàtics des d’Infantil i els van treballant fins a Primària, adaptant-los a la seva edat madurativa. Aquesta metodologia té en compte la intel·ligència emocional dels alumnes per desenvolupar l’empatia, l’autoestima i gestionar tant les seves frustracions i les seves pors com les seves alegries i els seus assoliments. Permet a l’alumne aprendre de manera sempre adequada al seu ritme i nivell maduratiu, és a dir, fomenta l’atenció a la diversitat. Per aquest motiu hi ha una gran diversitat d’activitats que reforcen les diverses intel·ligències múltiples. Disposa de diversos jocs i diferents nivells perquè s’ho passin bé, al mateix temps que aprenen i practiquen els conceptes que han treballat a classe amb entusiasme.
Les activitats proporcionen un entorn segur per a que els alumnes puguin arriscar-se a pensar per sí mateixos. Estructura el pensament amb rutines i estratègies, els ajuda a deduir els conceptes matemàtics i resoldre els problemes de manera estratègica. Jugar és la manera natural d’aprendre. Amb EMAT els alumnes desenvolupen les seves capacitats de manera segura i feliç, i potencien la seva capacitat de comprendre els conceptes matemàtics. Tots aprenem de de manera diferent. Per això es basa en les intel·ligències múltiples per atendre a cadascun dels nostres alumnes, de manera que treballem un mateix concepte matemàtic, en repetides ocasions i enfocat des d’intel·ligències diferents. Ens proporciona una metodologia per aprofitar la plasticitat cerebral i promoure el desenvolupament neurològic des dels primers anys i al llarg de les etapes per a que no ho hagi obstacles que semblen impossibles. Amb aquest nou mètode aconseguirem que els infants gaudeixin aprenent matemàtiques. Les sessions són dinàmiques i amenes i afavoreixen la motivació i la concentració dels alumnes.

AICLE

Una altra innovació relacionada amb la llengua anglesa és la instauració, des de fa ja més de 5 anys, de l’anomenat AICLE (Aprenentatge Integrat de Continguts i Llengües Estrangeres). AICLE fa referència a les situacions en què les matèries o part de les matèries s’ensenyen a través d’una llengua estrangera amb un objectiu doble: l’aprenentatge de continguts i l’aprenentatge simultani d’una llengua estrangera. En el nostre cas, es tracta d’utilitzar la llengua anglesa com a llengua vehicular en matèries diferents de la pròpia llengua anglesa. En principi es va escollir una hora a la setmana de l’assignatura de medi natural (que ara és diu Science) i des de fa 2 anys es fa el mateix amb l’educació artística (Plàstica) amb dues hores  a la setmana de 1r. a 4t. de Primària i una hora a 5è i 6è
També destaca la progressiva incorporació del treball per Racons, traspassant l’àmbit conegut de la Ed. Infantil per anar afegint-lo a Primària fins arribar actualment fins 6è. En aquest cas tots els cursos de Primària tenen 2 hores de racons a la setmana. Aquestes sessions s’agafen de les hores de llengua catalana y matemàtiques i per això en aquest racons es continua desenvolupant matèria curricular d’aquestes assignatures. Però a més a més, ja que hi ha 4 racons per curs escolar, també es fan construccions, informàtica, taller de vídeo, etc. Són racons rotatius i tots els alumnes d’un curs van canviant setmanalment de racó i d’espai on desenvolupar-lo.

RACONS

PROJECTES A MEDI AMBIENT

Tanmateix aquest curs s’ha produït una innovació a la matèria de medi natural que consisteix en fer els temes del currículum utilitzant la metodologia de Projectes (tot centrant els continguts en els interessos dels alumnes, sense tenir el llibre de text clàssic com a referència). A més ja s’ha comentat que a 4t. i 5è. aquests temes es treballen amb dos professors a l’aula (codocència), un dels quals ha rebut formació específica en la programació per Projectes, amb la idea de fer extensiu aquest mètode a altres nivells de Primària en els propers cursos.
Des de fa molts cursos es desenvolupa a 5è i 6è de Primària un taller de llengües estrangeres durant una hora setmanal. Els alumnes d’aquests cursos fan un petit “tastet” d’una llengua diferent a les utilitzades normalment a l’escola (català, castellà i anglès). Aquestes llengües són el francès i l’alemany. Durant un quadrimestre els alumnes realitzen el taller en una de les dues llengües i en l’altre quadrimestre ho fan amb l’altra.

Aquest sistema té continuïtat amb l’ESO, on els alumnes podran triar aquestes dues llengües com a matèries optatives.

TALLER DE LLENGÜES ESTRANGERES