Preinscripció Educació Primària
(6-12 anys)

Truca'ns al 937 35 26 28 o emplena el següent formulari i t'informarem.

Enguany la sol·licitud de preinscripció l’has d’emplenar i presentar en línia. Pots fer-ho des de qualsevol ordinador, tauleta o mòbil amb connexió a Internet. El següent vídeo explica com:

YouTube

Al cargar el vídeo, acepta la política de privacidad de YouTube.
Más información

Cargar vídeo

Calendari preinscripció y matrícula 23-24

El procés de preinscripció escolar s’inicia a principis de març i acaba amb la formalització de la matrícula, a finals de juny.

Durant tot aquest temps, hi ha dates i terminis associats a actuacions clau que has de tenir presents, ja que determinen l’assignació final de places en els centres educatius.

 • 3 de març: Oferta inicial de places escolars.
 • 6 – 20 de març: Presentació de la sol·licitud de preinscripció.
 • Fins al 22 de març: Presentació de la documentació.
 • 21 d’abril: Llista de sol·licituds amb la puntuació provisional.
 • 21 – 27 d’abril: Presentació de reclamacions.
 • 3 de maig: Llista de sol·licituds amb la puntuació una vegada resoltes les reclamacions.
 • 9 de maig: Sorteig per a resoldre les sol·licituds de preinscripció empatades a punts.
 • 11 de maig: Llista ordenada.
 • 29 de maig – 1 de juny: Ampliació de peticions de preinscripció per a alumnes sense plaça assignada en cap centre.
 • 9 de juny: Oferta final de places escolars.
 • 12 de juny: Llista d’alumnes admesos i llista d’espera.
 • 20 – 28 de juny: Matriculació. Una vegada publicada la llista final d’alumnes admesos en els centres, comença el període de matriculació dels preinscrits amb plaça assignada.
 • 30 de setembre: Llista d’alumnes matriculats.

Criteris d'assignació de plaça

Els criteris d’assignació de plaça per la preinscripció escolar a Terrassa 2023-24 es divideixen en criteris principals i complementaris:

Criteris principals

 1. Si el fill o filla que opta a la plaça té germans o germanes que ja estan estudiant en el centre sol·licitat, o és un nen en situació d’acolliment familiar i els fills o filles de la família acollidora estan escolaritzats en el centre. (50 punts)

 2. Si la família rep la renda garantida de ciutadania. (15 punts)

 3. Proximitat geogràfica del domicili habitual o del lloc de treball del pare o mare a l’escola. (10-30 punts)

3.1 Quan el domicili habitual de la família es troba a la zona educativa del centre escolar que es triat en primer lloc. (30 punts)

3.2 Quan la ubicació del lloc de treball del pare, mare, tutor o tutora està dins de la zona educativa del centre triat en primer lloc. (20 punts)

3.3 Quan el domicili està situat en el mateix districte municipal que el centre triat en primer lloc, però fora de la zona educativa del centre. (15 punts)

3.4 Quan el domicili familiar es troba dins del mateix municipi, però no dins de la zona educativa del centre que s’ha triat en primer lloc. (10 punts)

Criteris complementaris

Els criteris complementaris serveixen per desempatar i són:

 1. Quan el pare, la mare o el tutor o tutora legal treballen en el centre en el moment en què es presenta la sol·licitud de preinscripció. (10 punts)
 2. Quan l’alumne forma part d’una família nombrosa. (10 punts)
 3. Quan l’alumne forma part d’una família monoparental. (10 punts)
 4. Quan l’alumne ha nascut en un part múltiple. (10 punts)
 5. Quan l’alumne es troba en situació d’acolliment familiar. (10 punts)
 6. Si algun membre de la família (el propi alumne, el pare o la mare, o bé algun germà o germana) té una discapacitat igual o superior al 33%. (15 punts)
 7. Si s’acredita la condició de víctima de violència de gènere o de terrorisme. (10 punts)

Documentació preinscripció 23-24

Per a realitzar la sol·licitud de preinscripció és necessari presentar tota la documentació necessària per a acreditar la identitat de les famílies sol·licitants i el compliment dels criteris d’assignació de places. 

Com tots els tràmits es realitzen de manera telemàtica, és necessari escanejar o fotografiar tots els documents sol·licitats per totes dues cares.

Documentació identificativa:

 
 • Certificació electrònica de la inscripció de naixement, el llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l’alumne o alumna està en situació d’acolliment, aportar el document de la resolució d’acolliment del Departament de Drets Socials.
 • El DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a) o, si el sol·licitant és estranger, el passaport. Si es tracta d’estrangers d’un país membre de la Unió Europea, el document d’identitat del país d’origen.

Documentació acreditativa dels criteris prioritaris i complementaris

En enviar la sol·licitud es programa la consulta automatitzada del padró. Aquesta consulta serveix per a confirmar l’adreça del domicili familiar. Si no es poden obtindre les dades del padró és necessari acreditar la residència adjuntant un certificat o volant de convivència de l’alumne, on ha de constar l’adreça del domicili i acreditar que l’alumne viu com a mínim amb el pare o la mare que presenta la sol·licitud.

En el cas de les persones assalariades, és suficient si s’aporta el contracte laboral o un certificat emés per l’empresa. En el cas de ser treballadora o treballador autònom, haurà de presentar-se el model de l’Agència tributària 036 o 037, on es deixa constància del domicili en el qual es duu a terme l’activitat.

Aportació de documents com a certificació o resolució emesa pel Departament de Drets Socials.

Aquesta informació es validarà mitjançant consultes interadministratives quan es realitze la sol·licitud de preinscripció. Només quan no siga possible validar-ho o es tracti de títols emesos per altres comunitats autònomes, serà necessari presentar el títol de família nombrosa.

Aquesta informació es validarà mitjançant consultes interadministratives quan es realitze la sol·licitud de preinscripció. Només quan no siga possible validar-ho o quan es tracti de títols emesos per altres comunitats autònomes, serà necessari adjuntar el títol de família monoparental.

S’acredita amb el llibre de família o la certificació electrònica de la inscripció de naixement.

S’acredita amb la resolució d’acolliment del Departament de Drets Socials

Aquest supòsit inclou la discapacitat igual o superior al 33% de l’alumne, del pare o la mare o d’algun germà o germana, i es valguda mitjançant consultes interadministratives. Si no es pot validar o si es tracta d’una discapacitat reconeguda per altres comunitats autònomes, és necessari presentar el certificat o la targeta acreditativa de discapacitat que emet el Departament de Drets Socials o els organismes competents en altres comunitats autònomes. També pot adjuntar-se el document que acredita ser beneficiari o beneficiària d’una pensió d’incapacitat permanent de grau total o de gran invalidesa, o bé, quan siga oportú, el corresponent certificat de les classes passives que tenen reconeguda una pensió de jubilació o retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat.

S’acredita amb la sentència judicial de qualsevol ordre jurisdiccional, l’ordre de protecció vigent, o l’informe dels serveis socials o el certificat que acredita la condició de víctima de terrorisme que emet la Subdirecció General de Suport a Víctimes del Terrorisme del Ministeri de l’Interior.

Google Maps

Al cargar el mapa, acepta la política de privacidad de Google.
Más información

Cargar el mapa

Reserva la teva visita personalitzada