Qualitat

El Col·legi Mare de Déu del Carme vol respondre amb un sistema de gestió excel·lent al servei de l'educació. En aquesta línia assumeix el repte de dotar-se de les estratègies de gestió i de treball més avançades i escaients.

Política de qualitat

El seu funcionament ha de ser paral·lel sense descuidar el manteniment i/o increment del nostre patrimoni curricular tant d’ensenyament reglat com no reglat – grup/classe, nivells educatius, cursets,… i l’estat físic de les instal·lacions.

El Col·legi Mare de Déu del Carme ha adoptat com a Política de Qualitat satisfer les expectatives i necessitats educatives dels alumnes, oferint-los uns serveis i uns ensenyaments de qualitat. Satisfer amb el nostre servei les expectatives i necessitats dels clients interns i externs, d’acord amb la nostra missió i Projecte Educatiu.

EL COMPROMÍS

El compromís de la qualitat afecta a tota l’organització del centre i a tota la comunitat educativa, que accepta aquest repte i assumeix la responsabilitat de participar activament en el desenvolupament i millora de la qualitat en el centre. La direcció vetllarà i proporcionarà els mitjans que estigui al seu abast per assolir els objectius de qualitat. El centre promou educar els membres de la comunitat educativa, en el respecte al medi ambient, l’estalvi energètic, el reciclatge i la sostenibilitat (Escola Verda ).

FITES DEL CENTRE

El Col·legi Mare de Déu del Carme aposta per la millora contínua i és per aquesta raó que a l’any aposta per una certificació de qualitat (Certificació ISO 9001-2015). Aquest va ser l’origen del nostre camí cap a l’excel·lència:

Fites de l'escola

 • Febrer 2012

  Inici de l’aplicació de processos de Qualitat al Centre
 • Octubre 2012

  Certificació ISO 9001-2008 (Tüv-Rheinland)
 • Maig 2014

  Renovació ISO 9001-2008 (Tüv-Rheinland)
 • Abril 2015

  Certificació ISO 9001-2008 (Tüv-Rheinland)
 • Abril 2016

  Renovació ISO 9001-2008 (Tüv-Rheinland)
 • 2016

  Incorporació al Club de la Excelencia en Gestión (CEG)
 • 2016

  Formació a membres del personal al CEG
 • Abril 2017

  Certificació ISO 9001-2008 (Tüv-Rheinland)
 • Maig2018

  Certificació nova ISO 9001-2015 (Tüv-Rheinland)
 • Juny 2019

  Renovació ISO 9001-20015 (Tüv-Rheinland)
 • Febrer 2020

  Renovació ISO 9001-20015 (Tüv-Rheinland)

Accedeix al document de política de qualitat

Accedeix al certificat ISO-9001

REPTES I ESTRATÈGIES

La MISSIÓ del Col·legi Mare de Déu del Carme és promoure la formació integral dels alumnes d’acord amb una concepció cristiana de l’home, de la vida i del món i els prepara a participar activament en la transformació i millora de la societat al servei de la qual està el Col·legi. La relació constant entre pares, tutors, professors, direcció i titular del Col·legi dona fecunditat i coherència a l’acció educativa, i contribueix a assolir un bon nivell en la formació integral dels alumnes.

A través de l’autoavaluació contínua es verifica el nivell de qualitat de l’acció educativa del centre i la seva adequació als interessos i necessitats dels alumnes. Els trets bàsics de la nostra acció educativa són:

Atenent a la gran competència a la nostra ciutat amb una oferta àmplia de centres educatius públics i privats concertats, el nostre centre ha adoptat una forma de treball totalment orientat a la millora contínua i, per aquesta raó, s’han posat en marxa mecanismes que ens ajudin a analitzar les nostres accions i a descobrir quines són les nostres àrees més febles. A partir d’aquesta anàlisi, es proposa un pla d’acció i seguiment per convertir aquestes febleses en oportunitats de millora. L’auditoria de la norma ISO ens ha ajudat en aquest terreny, així com les enquestes que es fan als alumnes sobre diferents aspectes de funcionament del centre.

El sistema de gestió del Col·legi Mare de Déu del Carme té certificats els processos conforme a la norma ISO 9001 des de febrer del 2012. Anualment es revisen i s’actualitzen els indicadors de cada procés segons les dades observades en exercicis anteriors, incorporant les mesures de millora, incorporant nous indicadors que millorin el grau d’informació necessària per a cada procés i, també, eliminant alguns indicadors que no ens aporten cap informació.

L’escola Mare de Déu del Carme estableix vies diferenciades per detectar quines són les necessitats i expectatives reals i potencials d’alumnes i famílies (enquestes, suggeriments, tutories individualitzades, tutories grupals, entrevistes amb les famílies, Nits de Pares).

Aquest curs 2020-2021 s’han aplicat totes les mesures i procediments COVID dirigits a mantenir la seguretat i salut de tota la comunitat educativa.

PROCESSOS, PRODUCTES I SERVEIS