Renovació de la Certificació ISO 9001:2015

Els passats dies 19 i 20 d’abril s’ha dut a terme l’auditoria per la renovació de la certificació de Qualitat del Centre, en el nostre cas l’ISO 9001:2015

Durant aquest 2 dies, una auditora externa de l’empresa TÜV Rheinland, ha revisat tots els processos i procediments establerts pel Col·legí Mare de Déu del Carme per garantir la qualitat dels serveis que presta i la millora continuada dels mateixos. 

S’han realitzat un total de 21 entrevistes amb el personal del Centre i s’han revisat:

   • L’activitat docent: Programacions, avaluació, atenció a la diversitat, control de canvis, plans de millora, seguiment de l’aplicació de la normativa a l’avaluació (conceptes-actitud) a les matèries d’Anglès, Biologia, Dibuix Tècnic, Educació Emocional, Llengua Catalana, Matemàtiques, Plàstica i Música, Robòtica i  Tutoria.
   • Els documents d’organització de centre (Memòria curs 2019-2020, Pla Anual Curs 2020-2021, amb els DAFO’s i objectius general per etapes educatives i el Pla d’organització de Centre del curs 2020-2021).
   • La gestió de l’administració i serveis generals del Centre (gestió administrativa d’expedients acadèmics, protecció de dades, drets d’imatge, gestió de compres, revisió i verificació dels plans de manteniment d’instal·lacions, de maquinària i d’equipaments informàtics i revisions d’instal·lacions normatives).
   • La gestió de persones (gestió de la contractació i substitucions de personal).
   • La gestió del sistema de qualitat i els seus processos: Enquestes de satisfacció, Auditoria interna, Anàlisis de Riscos, Accions de millora, Resolució de No conformitats, Mesures correctores i correctives, Plans d’acció, Gestió de queixes, suggeriments i reclamacions.

A l’informe final del procés de renovació de la certificació, l’auditora ha realitzat les següents consideracions d’aspectes a millorar durant el curs 2020-2021:

   • La revisió dels processos d’atenció a la diversitat als alumnes amb necessitats educatives especials. 
   • La revisió de la documentació associada a les programacions didàctiques.
   • L’actualització del pla de manteniment pel que respecta a revisions trimestrals visuals.
   • Integrar la valoració de Riscos a la gestió d’objectius anuals de Centre. 

De la mateixa manera ha destacat al seu informe els següents punts forts:

   • L’adaptació i gestió realitzada pel Centre per continuar amb l’activitat docent durant el confinament i una vegada represa l’activitat normal al Setembre de 2020 (adaptació del professorat, eines i tutorials al seu abast, informació i seguiment de les famílies i alumnes, adaptació de les aules, manteniment de les activitats extraescolars, la gestió dels contactes internacional per mantenir els intercanvis i la participació en Congressos).
   • La incorporació d’innovacions, com el Telegram, per acostar la família a l’escola.